Planul de acțiune pentru economia circulară

Data publicarii : 30 Dec 2019

 

În comunicarea privind Acordul verde european

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, Comisia Europeană s-a angajat să adopte un nou Plan de acțiune pentru economia circulară care va accelera tranziția către o economie circulară consolidând baza industrială a Uniunii Europene (UE), contribuind în același timp la combaterea schimbărilor climatice și la păstrarea mediului natural.

Noul plan de acțiune va avea în vedere ciclul de viață al produselor și materialelor, asigurând utilizarea durabilă a resurselor și abordarea sectoarelor care consumă resurse, precum textile, construcții, electronice și materiale plastice. Planul de acțiune pentru economia circulară va intra în strategia industrială a Uniunii Europene și va fi adoptat împreună cu aceasta.

Comisia Europeană a lansat pentru o perioadă de patru săptămâni (23 decembrie 2019-20 ianuarie 2020) consultarea publică a foii de parcurs (roadmap). Foaia de parcurs descrie problema care trebuie abordată și obiectivele care trebuie îndeplinite, explică de ce este necesară acțiunea UE, conturează opțiunile politice și descrie principalele caracteristici ale strategiei de consultare.

Comisia va rezuma într-un raport modul în care contribuțiile primite pe parcursul consultării vor fi luate în considerare pentru dezvoltarea ulterioară și reglarea fină a inițiativei și, dacă este cazul, de ce nu pot fi reținute anumite sugestii. Feedback-ul primit va fi publicat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en


[11.11.2020]

Chestionar achiziții publice ecologice în domeniul ambalajelor

Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje reglementează introducerea pe piață a ambalajelor, precum și prevenirea și gestionarea deșeurilor de ambalaje. Aceasta își propune să armonizeze măsurile privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, pentru a preveni și reduce impactul asupra mediului și pentru a asigura funcționarea pieței interne și evitarea oricărui obstacol în calea comerțului. În acest scop, Directiva privind ambalajele stabilește măsuri destinate prevenirii, reutilizării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje pentru a contribui la tranziția către o economie circulară. Toate ambalajele introduse pe piața Uniunii Europene trebuie să respecte cerințele esențiale legate de compoziția și de natura reutilizabilă, reciclabilă și/sau recuperabilă a acestora.

Obiectivele Directivei privind ambalajele sunt subminate de tendințele nedorite de pe piața ambalajelor, cum ar fi dependența sporită de ambalajele de unică folosință și creșterea formatelor de ambalare dificil de reciclat. Creșterea continuă a deșeurilor de ambalaje generate în Uniunea Europeană necesită evaluarea măsurilor de prevenire a deșeurilor din directiva privind ambalajele în vederea revizuirii sau completării acestora, în scopul reducerii generării de astfel de deșeuri cu impact negativ asupra mediului.

Cercetarea inițiată de Comisia Europeană are ca obiectiv revizuirea cerințelor Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, acoperind următoarele aspecte:

 • îmbunătățirea modului de proiectare a ambalajelor pentru a promova reutilizarea și reciclarea;
 • creșterea conținutului reciclabil în ambalaje;
 • soluționarea ambalării excesive;
 • reducerea deșeurilor de ambalaje.

Cercetarea sprijină, de asemenea, angajamentele din cadrul noului Plan de Acțiune pentru Economia Circulară de a propune criterii și ținte minime obligatorii în legislația sectorială și introducerea treptată a raportării obligatorii pentru a monitoriza aplicarea Achizițiilor Publice Ecologice.

Mai multe detalii le puteți obține accesând link-ul:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules

 

Strategia națională privind economia circulară

Tranziția de la un model economic liniar la unul circular este un proces complex și de lungă durată. În această perioadă trebuie să avem în vedere faptul că evoluţia capitalului economic şi social nu mai poate fi separată de impactul pe care activitatea umană îl are asupra cadrului natural.

Dezvoltarea sistemelor socio-economice în economia circulară trebuie  să acorde importanţa cuvenită structurii şi capacităţii productive şi de suport a Capitalului Natural astfel încât să protejăm mediile naturale, să reducem pierderea unor servicii ecosistemice valoroase și degajarea în mediu a poluanților (emisii, imisii, deșeuri).

În Strategia Națională privind economia circulară sunt prevăzute direcții de urmat prin elaborarea de politici menite să avanseze circularitatea în România, respectiv:

 • reducerea consumului de materii prime virgine prin activități durabile de extracție, reciclare și recuperare;
 • reducerea consumului de bunuri de consum prin prelungirea duratei de viață a produselor;
 • reducerea impactului activităților de producție asupra mediului;
 • reducerea impactului activităților de gestionare și de eliminare a deșeurilor și a apei reziduale asupra mediului;
 • îmbunătățirea coerenței politicilor și guvernanței, comunicarea și colaborarea dintre autoritățile locale, regionale și naționale.

Pentru documentul strategic, care a parcurs procedura de evaluare strategică de mediu, Ministerul Mediului , Apelor și Pădurilor a emis în data de 5 septembrie 2022 Decizia etapei de încadrare nr.5.

Dezvoltarea strategiei a fost susținută de Direcția Generală Sprijin pentru Reformele Structurale (DG REFORM) a Comisiei Europene prin Instrumentul de Sprijin Tehnic UE (IST). Suport tehnic a fost oferit pe parcursul tuturor etapelor de elaborare a documentului. Prin adoptarea strategiei de către Guvernul României se îndeplinește încă un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Planul de acțiune pentru Strategia națională privind economia circulară

Planul de Acțiune a fost finalizat în anul 2023 (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 927/2023 pentru completarea Strategiei naţionale privind economia circulară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2022, din 05.10.2023).

Documentul cuprinde măsuri de maximizare a potențialului de circularitate în nouă sectoare economice, identificate prin intermediul Strategiei ca fiind domeniile cu cel mai mare potențial de circularitate, respectiv:

 • agricultură și silvicultură;
 • sectorul auto;
 • construcții;
 • alimente și băuturi;
 • ambalaje (sticla, hârtie, materialele plastice, lemn și materiale metalice);
 • textile;
 • echipamente electrice și electronice, baterii;

precum și două sectoare relevante pentru întreaga economie și societate:

 • deșeuri,
 • apă și ape uzate.

 

Obiectivele pentru tranziția la Economia Circulară sunt:

 • Acordarea de prioritate producției locale, în fața produselor și materialelor importate.
 • Consolidarea competitivității economice și a forței de muncă.
 • Aprovizionarea responsabilă și durabilă cu materii prime.
 • Promovarea cu prioritate a inovării și cercetării în domeniul Economiei circulare.
 • Conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.
 • Prevenirea generării de deșeuri și gestionarea sustenabilă a deșeurilor.
 • Promovarea consumului responsabil și a educației pentru mediu.
 • Protecția ecosistemului și a sănătății cetățenilor.

 

Link-uri utile

Parlamentul European

https://www.europarl.europa.eu/topics/ro/article/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii

Consiliul Uniunii Europene

https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/circular-economy/#:~:text=Decuplarea%20cre%C8%99terii%20economice%20de%20utilizarea,de%20ac%C8%9Biune%20privind%20economia%20circular%C4%83

Comisia Europeană

https://commission.europa.eu/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/priority-themes-eu-cities/circular-economy-cities_ro

Agenția Europeană de mediu

https://www.eea.europa.eu/ro/help/intrebari-frecvente/de-ce-avem-nevoie-pentru

ECHA, Agenția Europeană de Chimicale

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/chemicals-in-a-circular-economy

Platforma europeană a părților interesate din economia circulară

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/european-circular-economy-stakeholder-platform

Guvernul României, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

https://dezvoltaredurabila.gov.ro/strategia-nationala-privind-economia-circulara-13409762

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Planul Național de Redresare și Reziliență

https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/

Administrația Fondului pentru Mediu

https://afm.ro/pnrr_managementul_deseurilor_ghid.php

Ministerul Economiei, Antreprenoritatului și Turismului

https://economie.gov.ro/schema-ajutor-de-minimis-pentru-economia-circulara/

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

https://anpc.ro/comisia-europeana-a-publicat-doua-initiative-legislative-care-deriva-din-planul-de-actiune-pentru-economia-circulara-si-noua-agenda-privind-consumatorii/