Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Avizare Acte Normative din cadrul Direcției Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul 15.05.2023, ora 1000 - proba scrisă

Data publicarii : 10 Apr 2023

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Avizare Acte Normative din cadrul Direcției Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul

15.05.2023, ora 1000 - proba scrisă

 

Descrierea funcției publice vacante: consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

Nivelul postului: execuție

Clasa: I

Identificarea posturilor: 1 post (ID 567111)

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi (40 ore/săptămână)

 Probele stabilite pentru concurs:

- proba scrisă;

 - interviu;   

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată și se vor depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, astfel:

a)    formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 1;

b)    curriculum vitae, modelul comun european;

c)    copia actului de identitate;

d)    copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)  copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, potrivit modelulului orientativ prevăzut în Anexa nr. 2;

f)     copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)    cazierul judiciar;

h)    declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 *) Adeverinţa prevăzută la litera e) care are un alt format decât cel prevăzut în Anexa nr. 2 trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în model şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii,vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

***) Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

****) Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

*****) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

                                 PUBLICAT ÎN DATA DE 10.04.2023

 După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa pe site și la locul desfășurării concursului lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la proba scrisă a concursului.

         În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 15.05.2023 la ora 0955 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12,  Sector 5, București.

Informaţii suplimentare privind concursul pot fi obţinute la telefon 021/408.95.65, secretariatul concursului va fi asigurat de doamna Elena Șerban, consilier – Serviciul Gestionare Resurse Umane, e-mail elena.serban@mmediu.ro.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul ANFP și site-ul ministerului (perioada 10.04.2023-02.05.2023, inclusiv), candidaţii pot depune dosarul de înscriere la concurs la Serviciul Gestionare Resurse Umane, în intervalul orar 800-1630 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 800-1400 (camera 329, etaj II).

 Proba scrisă va avea loc în data de 15.05.2023 de la ora 1000.

 CONDIŢIILE GENERALE sunt prevăzute în articolul 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 CONDIŢII SPECIFICE:

Ø  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studiu: Științe juridice (Ramura de știință);

Ø vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 5 ani.

 ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 1. Analizează, din punct de vedere al legalității, proiectele de acte normative elaborate de direcțiile tehnice ale ministerului și face observații sub aspectul corelării cu prevederile legislației în vigoare;
 2. Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de acte normative, inițiate de alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, aflate în subordinea Guvernului;
 3. Răspunde de cunoașterea legislației comunitare și a jurisprudenței Curții Europene de Justiție care are legătură cu sectorul repartizat;
 4. Colaborează cu direcțiile de specialitate în procesul de definitivare a proiectelor de acte normative/administrative și urmărește respectarea legalității, normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum și respectarea procedurilor privind elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului;
 5. Colaborează cu instituțiile din subordinea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în procesul de definitivare a proiectelor de acte normative ce reglementează activitatea acestei instituții;
 6. Întocmește proiecte de răspuns la observațiile formulate de Consiliul Legislativ referitoare la proiectele de acte normative inițiate de minister, ținând cont și de punctul de vedere exprimat de direcțiile de specialitate;
 7. Întocmește, împreună cu direcțiile de specialitate, proiecte de răspuns la observațiile formulate de ministerele avizatoare referitoare la actele normative inițiate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
 8. Asigură evidența proiectelor de acte normative inițiate de Ministerul Mediului, Apelor și

Pădurilor, care i-au fost repartizate spre analiză în vederea avizării;

 1. Formulează puncte de vedere juridice în sectorul repartizat, solicitate pe cale ierarhică;
 2. Analizează și soluționează lucrările care îi sunt repartizate, în raport de legislația incidentă în sectorul repartizat;
 3. Participă la seminarii, workshop-uri care au ca problematică aspecte juridice;
 4. Participă la schimburi de experiență pe probleme juridice cu structurile similare din statele membre ale Uniunii Europene, cu respectarea mandatului aprobat de conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
 5. Participă la grupurile de lucru de la nivelul Comisiei Europene/Consiliului UE;
 6. Colaborează cu salariații din celelalte compartimente din minister în limitele sarcinilor și dispozițiilor primite;
 7. Răspunde de cunoașterea, însușirea și respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acțiunile și activitățile specifice postului pe care îl ocupă;
 8. Asigură pregătirea materialelor pentru ședința pregătitoare și ședința de lucru a Guvernului;
 9. Execută și alte sarcini legate de atribuțiile pe care le exercită, dispuse de conducerea direcției sau de către conducerea instituției;
 10. Asigură implementarea la nivelul serviciului a Sistemul de Control Intern/Managerial și măsurile Strategiei Naționale Anticorupție;
 11. Asigură actualizarea situației actelor normative incluse în Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) și în Programul legislativ al Guvernului;
 12. Îndeplinește și alte sarcini și atribuții dispuse de conducerea directiei, respectiv a ministerului, în domeniul de competență.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

1. Constituția României, republicată cu tematica Respectarea demnității umane/ protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;

2.  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul la locurile publice;

3.  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;

4.  Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Reglementări privind funcția publică și funcționarul public;

5. Hotărârea Guvernului nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor șiPădurilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Structura și atribuțiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

6. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Cunoașterea modalității de analizare și avizare din punct de vedere al legalității a proiectelor de acte normative;

7.  Hotărârea Guvernului nr.443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative cu tematica Cunoașterea modului de avizare a actelor normative elaborate de celelalte ministere, pe baza punctelor de vedere primite de la direcțiile de specialitate;

8.  Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurileł la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările ulterioare, cu tematica Capacitatea de a întocmi proiectele de răspuns la observațiile formulate de Consiliul Legislativ;

9.  Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Cunoașterea Codului silvic;

I0. Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Cunoașterea Legii apelor;

11. Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările ulterioare, cu tematica Cunoașterea evaluării impactului proiectelor publice și private asupra mediului/ precum și a evaluării de mediu;

12. Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare, cu tematica Cunoașterea legislației specifice privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu tematica Cunoașterea legislației specifice privind regimul deșeurilor;

14. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare, cu tematica Cunoașterea legislației specifice privind emisiile industriale;

15. Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Cunoașterea legislației specifice regimului deșeurilor, a emisiilor industriale, a accidentelor care implică substanțele periculoase;

16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Cunoașterea legislației privind regimul ariilor naturale protejate;

17. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Cunoașterea legislației privind protecția mediului;

18. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu/ aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2006t cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Cunoașterea legislației privind fondul pentru mediu.

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare şi modificare ale acestora, precum şi cu republicările ulterioare.

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa