Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul PETROM din cadrul Direcției Generale Deșeuri și Situri Contaminate 19.04.2023, ora 1200 - proba scrisa

Data publicarii : 16 Mar 2023

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul PETROM din cadrul Direcției Generale Deșeuri și Situri Contaminate 19.04.2023, ora 1200 - proba scrisa

 

Descrierea functiei publice vacante:consilier, clasa I, grad profesional superior

Nivelul postului: executie

Clasa: I

ldentificarea  postului:(ID 508718)

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi (40 ore/saptamana)

Probele stabilite pentru concurs:

  - probă suplimentară de competențe în domeniul tehnologiei informației - nivel de bază;

  - probă suplimentară de competențe lingvistice de comunicare în limba engleză: citit, scris,     vorbit - nivel de bază;

  - proba scrisă;

  - interviu;

  Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G.nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, astfel:

 1. formularul de înscriere prevazut în Anexa nr. 1;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altar documente care atesta efectuarea unor specializarări sau perfectionari;,
 5. copia carnetului de munca și a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei, potrivit modelulului orientativ prevazut în Anexa nr. 2;
 6. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevazute de legislatia specifica.

*) Adeverinta prevazuta la litera e) care are un alt format decat cel prevazut în Anexa nr. 2 trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevazute în model și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității,vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

**) Adeverinta care atesta starea de sănătate conține, în clar, numarul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinta care atesta starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

*** Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevazut mai sus se prezinta în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

**** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai tarziu de data și ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

***** Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevazut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitatii probelor de concurs.

 

PUBLICAT IN DATA DE 16.03.2023

        După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa pe site și la locul desfășurării concursului lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la probele suplimentare și proba scrisă a concursului.

În vederea participării la probele suplimentare, candidaţii admişi la proba de selecţie a dosarelor vor fi prezenţi:

- în data de 19.04.2023 la ora 08:30 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, sectorul 5, București, pentru proba de competențe în domeniul tehnologiei informației- nivel de bază.

- în data de 19.04.2023 la ora 10:00 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, sectorul 5, București, pentru proba de competențe lingvistice de comunicare în limba engleză-nivel de bază. La acestă probă vor participa doar candidații declarați “admis” la prima probă suplimentară.

În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor, respectiv la probele suplimentare, vor fi prezenţi în data de 19.04.2023 la ora 12:00 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, Sector 5, București. Informații suplimentare privind concursul pot fi obtinute la telefon 021/408.95.65, secretariatul concursului va fi asigurat de doamna Elena Șerban, consilier în cadrul Serviciului Gestionare Resurse Umane, telefon: 021.408.95.65, e-mail: elena.serban@mmediu.ro.

       În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului pe site­ul ANFP  și pe site-ul ministerului (perioada 16.03.2023-04.04.2023, inclusiv), candidatii pot depune dosarul de înscriere la concurs la Serviciul Gestionare Resurse Umane, în intervalul orar 830-1630 de luni pana joi, iar vineri în intervalul orar 830-1400 (camera 329, etaj II).

 

PROBA SCRISĂ va avea loc în data de 19.04.2023 de la ora 12:00.

CONDIȚIILE GENERALE sunt prevazute în articolul 465 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare.

CONDIȚII SPECIFICE

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Domeniu de studiu: Inginerie geologică, mine, petrol și gaze (Ramura de știință)
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

AITE CONDIȚII / CERINȚE SPECIFICE

-   Cunoștințe operare, alte cunoștințe, nivel de bază, se dovedește prin proba suplimentară: Windows 10, Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook);

- Limba Engleza, nivel de baza, se dovedește în cadrul probei suplimentare.

ATRIBUTIILE POSTULUI:

1. să  asigure Secretariatul Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom,

2. să înscrie toate documentele primite de la Cumpărător și/sau OMV Petrom S.A. și transmise de către tre Cumpărător și/sau OMV Petrom S.A. în temeiul Anexei P - „Angajament privind despăgubirile de mediu” într-un registru special și le comunică tuturor membrilor Comitetului, în copie pe suport de hârtie sau electronic, pentru analiză;

3. să urmărească elaborarea referatelor de specialitate întocmite de direcțiile din cadrul ministerului, după cum vor fi solicitate de Președintele Comitetului;

4. solicită informații suplimentare, dacă este cazul, structurilor implicate și OMV Petrom S.A.;

5. urmărește elaborarea referatelor de specialitate precum și documentelor justificative care au stat la baza acestora, după cum au fost solicitate de președintele Comitetului Petrom.

 6.  redactează Nota de prezentare pentru fiecare notificare transmisă de OMV Petrom S.A. în temeiul prevederilor Anexei P-„Angajament privind despăgubirile de mediu” care va fi înaintată, după ce este avizată de Președintele Comitetului, ca suport în analiza notificării supuse dezbaterii în cadrul ședinței, membrilor Comitetului;

7. redactează Lista documentelor supuse dezbaterii și agenda lucrărilor ședinței Comitetului;

8. redactează și transmite adresa de convocare a Comitetului Petrom în care se menționează locul, data, ora ședinței, notificarea/notificările care fac obiectul agendei de lucru a ședinței, precum și lista altor documentelor care sunt supuse dezbaterii Comitetului Petrom.

 9. pregătește și transmite fiecărui membru al Comitetului cu 5 zile înainte de convocarea acestuia scrisoarea de convocare și ordinea de zi.

10. pregătește mapa cu documentele și referatele de specialitate întocmite de structurile implicate sau alte materiale necesare soluționării notificării suspuse dezbaterii în cadrul ședinței.

11. asigură înregistrarea pe suport electronic a dezbaterilor la fiecare ședință a Comitetului

12. asigură întocmirea procesul verbal de ședinței Comitetului/minutei acestuia  și îl/o  supune aprobării Președintelui Comitetului Petrom și membrilor Comitetului.

13. transmite  Procesul Verbal de ședință și măsurile dispuse structurilor implicate din cadrul ministerului.

 14. asigura comunicarea președintelui comitetului cu membrii acestuia , cu alte autorități si/sau structuri implicate in procesul privatizare Petrom în temeiul Anexei P-„Angajament privind despăgubirile de mediu” care va fi înaintată, după ce este avizată de Președintele Comitetului, ca suport în analiza notificării supuse dezbaterii în cadrul ședinței, membrilor Comitetului;

 15.transmite decizia finală a Comitetului Petrom cu privire la acordarea despăgubirilor aferente notificărilor direcției responsabile din cadrul MMAP în vederea demarării plății către OMV PETROM în temeiul Anexei P-„Angajament privind despăgubirile de mediu” care va fi înaintată, după ce este avizată de Președintele Comitetului, ca suport în analiza notificării supuse dezbaterii în cadrul ședinței, membrilor Comitetului;

 16. gestionează baza de date și arhiva Comitetului

 17. identifica , decentralizează și analizează riscurile ce ar putea afecta derularea proiectelor gestionate și propune măsuri în sensul evitării/eliminării/corectării acestora

 18. pune la dispoziția reprezentanților, organismelor cu atribuții de audit și control, interne și externe, locale și naționale care desfășoară misiuni de verificare, monitorizare, investigare și control la fața locului toate documentele solicitate de echipele de verificare și/sau control

 19. face demersuri pentru elaborarea /întocmirea si revizuirea, ori de cate ori este necesar a procedurilor operaționale si asigura aplicarea acestora.

 20. elaborează fundamentarea tehnică corespunzătoare a deciziilor de reglementare în domeniu;

 21. pregătește sau contribuie la formularea de răspunsuri cu caracter tehnic solicitate de către organisme sau organizații europene si internaționale,

 22.     participă la elaborarea documentelor de sinteză solicitate de conducerea ministerului sau de șefii ierarhici superiori;

 23.     răspunde pentru activitatea desfășurată;

 24.     realizează lucrările repartizate la cel mai înalt standard de calitate și în termenele dispuse;

 25.     colaborează intra si interdepartamental cu toate compartimentele din cadrul Ministerul Mediului , Apelor și Pădurilor pentru rezolvarea unor aspecte care țin de domeniu, conform atribuțiilor;

 26.     asigură protecția informațiilor, care potrivit dispozițiilor legale sunt confidențiale, respectiv păstrarea confidențialității documentelor, a conținutului acestora, precum și a datelor și informațiilor de care ia cunoștință în conformitate cu prevederile legale în vigoare (postul implică accesul la documente, date și informații cu caracter confidențial);

 27.     participă la testările periodice, conform prevederilor legale, în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare exercitării funcției publice;

 28.     întreține în bune condiții bunurile (obiectele de inventar) din dotare;

 29.     respectă regulamentul de ordine internă și PSI la locul de muncă;

 30.     respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 31.     îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de calificare și competentă dispuse de către șeful ierarhic sau de către conducerea instituției, luând în considerare funcția publică și gradul profesional;

 32.     are obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională;

 33.     adoptă o ținută morală și vestimentară decentă atât în relațiile cu colegii de serviciu, cât și în relațiile profesionale cu persoanele din afara instituției.

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 1. Constituția României, republicată cu tematica Drepturile și libertățile fundamentale, îndatoririle fundamentale.
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 4. Titlul I și II ale părții a VI- a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Reglementări privind funcția publică și funcționarul public.
 5. Hotărârea Guvernului nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor/ cu modificările și completările ulterioare cu tematica Structura și atribuțiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
 6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului/ cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare; (Capitolul II- Procedura de reglementare,CapÎtolul IX- Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice/ Capitolul XI -Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre) cu tematica Principiile și elementele strategice ce stau la baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, precum și modalitățile de implementare a principiilor și a elementelor strategice stabilite prin această ordonantă. Procedura de reglementare. Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice. Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre.
 7. Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A București cu tematica Semnificațiile termenilor specifici în înțelesul Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. București, Aspecte privind despăgubiri postprivatizare.
 8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Obiectivul, scopul si domeniul de aplicare al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
 9. Hotărârea Guvernului nr, 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, Regulamentul privind recepția construcțiilor Parte integrantă din Hotărârea 343/2017(Capitolul II Recepția la terminarea lucrărilor), cu tematica Obiectivul, scopul si domeniul de aplicare al Hotărârii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararll Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Recepția la terminarea lucrărilor.
 10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Aspecte privind obligații și răspunderi ale investitorilor, ale specialiștilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuția și ale experților tehnici, atestați, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
 11. Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Semnificațiile termenilor specifici în înțelesul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și aspecte privind costurile gestionării deșeurilor.
 12. Ordonanță Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor cu tematica Semnificațiile termenilor specifici în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
 13. Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Aspecte privind transportul deșeurilor periculoase.
 14. Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri cu modificările și completările ulterioare cu tematica Criteriile de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare.
 15. Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Aspecte privind operarea, monitorizarea, închiderea și monitorizarea post închidere a depozitelor raportat la Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.
 16. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare cu tematica Aspecte privind documentațiile tehnico- economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
 17. Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 8/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind avizarea operațiunilor petroliere de conservare, abandonare și, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Instrucțiuni tehnice privind avizarea operațiunilor petroliere de conservare abandonare și, respectiv, de ridicare a abandonării/conservărîi sondelor de petrol.

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a acestora, precum și cu republicările ulterioare.