Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferente funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar - Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ 15.05.2023, ora 1000 - proba scrisă

Data publicarii : 10 Apr 2023

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferente funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar - Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ 15.05.2023, ora 1000 - proba scrisă 

 

Descrierea funcției publice vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior

Nivelul posturilor: execuție

Clasa: I

Identificarea posturilor (ID 224801)

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi (40 ore/săptămână)

Probele stabilite pentru concurs:

  - proba scrisă;

  - interviu;

        Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată și se vor depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, astfel:

  1. formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 1;
  2. curriculum vitae, modelul comun european;
  3. copia actului de identitate;
  4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, potrivit modelulului orientativ prevăzut în Anexa nr. 2;
  6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  7. cazierul judiciar;
  8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

*) Adeverinţa prevăzută la litera e) care are un alt format decât cel prevăzut în Anexa nr. 2 trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în model şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii,vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

***) Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

****) Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

*****) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

PUBLICAT ÎN DATA DE 10.04.2023

În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor, respectiv la proba suplimentară de competențe în domeniul tehnologiei informației vor fi prezenţi în data de 15.05.2023 la ora 10:00 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, Sector 5, București.

Informaţii suplimentare privind concursul pot fi obţinute la telefon 021/408.95.73, secretariatul concursului va fi asigurat de doamna Andreea-Elena BUDALĂ, consilier în cadrul Serviciului Gestionare Resurse Umane, e-mail: andreea.budala@mmediu.ro.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul ANFP și site-ul ministerului (perioada 10.04.2023 – 02.05.2023, inclusiv), candidaţii pot depune dosarul de înscriere la concurs la Serviciul Gestionare Resurse Umane, în intervalul orar 830-1700 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 830-1430 (camera 329, etaj II).

Proba scrisă va avea loc în data de 15.05.2023 de la ora 1000.

CONDIŢIILE GENERALE sunt prevăzute în articolul 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONDIŢII SPECIFICE:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Domeniul  de studii: Științe economice (Ramura de știință);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 7 ani.

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

1. Aplicarea legilor în domeniul finanțelor publice și responsabilității fiscal-bugetare precum și cele specifice finanțării cheltuielilor ordonatorului principal de credite din sfera de competență a postului;

2. Analizează propunerile și fundamentările de cheltuieli în vederea înscrierii acestora în bugetul consolidat, cu încadrarea în limitele de cheltuieli aprobate de Guvern;

3. Elaborează bugetul consolidat și proiecțiile bugetare pe termen mediu, în baza propunerilor aprobate de ordonatorul principal de credite, precum și în baza legislației în vigoare la data elaborării acestora pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget și estimările pentru următorii 3 ani, pentru ordonatorul principal de credite și le prezintă conducerii serviciului;

4. Elaborează și transmite bugetul unităților din subordine, în baza propunerilor aprobate de ordonatorul principal de credite, precum și în baza legislației în vigoare;

5. Analizează și operează modificări în propunerile de rectificare ale bugetului consolidat la nivelul ordonatorului principal de credite,  în vederea prezentării către conducerea instituției;

6. Efectuează  modificări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă în bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în baza solicitărilor aprobate;

7. Efectuează analize și întocmește situații comparative, la solicitarea conducerii, în etapele de elaborare a proiectelor bugetelor pentru ordonatorul principal de credite din sfera de competență;

8. Elaborează documentația de aprobare, în condițiile legii, a modificărilor în structura bugetului consolidat și în volumul și structura bugetului ordonatorului principal de credite ca urmare a aplicării actelor normative și o propune spre avizare conducerii;

9. Centralizează propunerile privind limitele lunare de credite de angajament și credite bugetare, precum și situația creditelor de angajament și credite bugetare ce urmează să fie efectuate lunar;

10. Îndeplinește orice altă sarcină profesională care are legătură cu atribuțiile direcției din care face parte, conform pregătirii profesionale, solicitată de conducerea direcției;

11. Transmiterea informatiilor de  natura profesionala se face numai cu acordul sau mandatul scris al directorului Directiei;

12. Păstrează secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

1. Constituția României, republicată

cu tematica Respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirea și combaterea incitării la ură și discriminare;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Libertatea de circulație, dreptul la liberă alegere a domiciliului și accesul la locurile publice;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Funcţia publică şi funcţionarul public, statutul funcționarilor publici;

5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

6. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica Principii, reguli și responsabilități privind elaborarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

7. Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023

cu tematica  Principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utulizarea fondurilor publice precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar;

8. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

cu tematica Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice; evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultat final