Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID 468696) la Serviciul Gestionare Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul 19.04.2023, ora 1000 - proba scrisă

Data publicarii : 16 Mar 2023

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID 468696) la Serviciul Gestionare Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul 19.04.2023, ora 1000 - proba scrisă

 

Descrierea functiei publice vacante: consilier, clasa I, grad profesional superior

Nivelul postului: de executie

Clasa: I

ldentificarea  postului: (ID 468696)

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi (40 ore/săptamană)

Probele stabilite pentru concurs:

 • proba scrisă;
 • interviu;

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din H.G.nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată și se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicarii anunțului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, astfel:

 1. formularul de înscriere prevazut în Anexa nr. 1;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atesta efectuarea unor specializarări sau perfectionari;,
 5. copia carnetului de munca și a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei, potrivit modelulului orientativ prevazut în Anexa nr. 2;
 6. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevazute de legislatia specifica.

*) Adeverinta prevazuta la litera e) care are un alt format decat cel prevazut în Anexa nr. 2 trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevazute în model și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității,vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

**) Adeverinta care atesta starea de sănătate conține, în clar, numarul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații  cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinta care atesta starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

*** Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevazut mai sus se prezinta în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

**** Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria raspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai tarziu de data și ora organizării interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

***** Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevazut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilitatii probelor de concurs.

PUBLICAT IN DATA DE 16.03.2023     

        După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa pe site și la locul desfășurării concursului lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

          În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor, vor fi prezenţi în data de 19.04.2023 ora 1000 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, Sector 5, București.

       Informații suplimentare privind concursul pot fi obtinute la telefon 021/408.95.16, secretariatul concursului va fi asigurat de doamna Ionela Mălina NIȚU, consilier în cadrul Serviciului Gestionare Resurse Umane, telefon: 021.408.95.16, malina.nitu@mmediu.ro.

       În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului pe site­ul ANFP și pe site-ul ministerului (perioada 16.03.2023 – 04.04.2023, inclusiv), candidații  pot depune dosarul de înscriere la concurs la Serviciul Gestionare Resurse Umane, în intervalul orar 800-1630 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 800-1400 (camera 306, etaj II).

PROBA SCRISĂ va avea loc în data de 19.04.2023 de la ora 1000

CONDIȚIILE GENERALE sunt prevazute în articolul 465 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare.

CONDIȚII SPECIFICE

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:-minimum 7 ani

ATRIBUȚIILE POSTULUI

 1. întocmeşte formalităţile de angajare, modificare, suspendare şi de încetare a raporturilor de serviciu /muncă pentru personalul structurilor funcționale, conform repartiției aprobate de directorul general al Direcţiei Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul;
 2. întocmește documentația, stabilește și actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare și celelalte drepturi salariale pentru personalul structurilor funcționale și răspunde de corectitudinea actelor întocmite și de respectarea termenelor;
 3. calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare şi stabileşte gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime;
 4. transmite Direcției Generale Economică, Investiții și Administrativ toate modificările privind drepturile salariale și sporurile acordate salariaților;
 5. urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de avansare în gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă şi întocmește documentaţia necesară pentru acordarea drepturilor salariale;
 6. operează la zi modificările, în concordanţă cu statul de funcţii actualizat pentru personalul structurilor funcționale din cadrul aparatul propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
 7. monitorizează întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post pentru posturile din structurile funcționale din cadrul aparatul propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, conform repartiției aprobate de directorul general al Direcţiei Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul;
 8. gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
 9. eliberează, la cerere, documentele care atestă  calitatea de salariat, activitatea profesională, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţia publică, precum și drepturile salariale pentru personalul din structurile repartizate;
 10. întocmește şi actualizează dosarele profesionale/personale ale salariaţilor din structurile repartizate;
 11. întocmește documentația necesară și răspunde de respectarea procedurii prevăzute de lege privind desfășurarea concursurilor/examenelor de recrutare și promovare organizate  pentru structurile repartizate;
 12. asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor organizate la minister, conform legislaţiei în vigoare;
 13. elaborează proceduri operaționale privind activitățile specifice desfășurate în cadrul compartimentului, conform repartiției aprobate de directorul general al Direcţiei Generale Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul  și răspunde de implementarea acestora;
 14.  propune ori de câte ori este necesar revizuirea procedurilor de lucru cu care operează și le supune spre aprobare conducătorului structurii;
 15. formulează răspunsuri, observații și puncte de vedere, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice;
 16. întocmește, pe baza propunerilor compartimentelor, documentația specifică organizării perioadei de stagiu pentru funcționarii publici debutanți, respectiv desemnarea îndrumătorului de stagiu, propunerea programului de desfășurare a perioadei de stagiu;
 17. întocmește formalitățile de definivare a funcționarilor publici debutanți care au obținut la evaluarea activității calificativul „corespunzător”;
 18. stabilește salariile de bază ale personalului care gestionează fonduri comunitare ca urmare a evaluarii performanțelor profesionale individuale;
 19. întocmește note, adrese, referate cu privire la activitatea și personalul sturcutrilor funcționale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și răspunde de corectitudinea actelor întocmite și de respectarea termenelor;
 20. răspunde de inventarierea și predarea către arhiva ministerului, a documentelor create,  conform reglementărilor în vigoare;
 21. elaborează situatii sintetice privind propria activitate;
 22. îndeplineşte orice altă sarcină profesională, care are legătură cu atribuţiile direcţiei, solicitată de conducerea direcţiei;
 23. răspunde de îndeplinirea corectă și în termen a sarcinilor de serviciu, precum și respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a apărării împotriva incendiilor.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 1. Constituția României, republicată, cu tematica: Drepturile și libertățile fundamentale, îndatoririle fundamentale.
 2. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciliului și accesul la locurile publice;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica: Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Reglementări privind funcția publică;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Structura și atribuțiile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
 6. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și  completările ulterioare, cu tematica: Reglementări privind contractul individual de muncă;
 7. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Reglementări privind salarizarea personalului din administrația publică centrală;

Hotărârea Guvernului nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica: Cunoașterea modalitățiilor de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici;

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultat final