Comunicat de presă - O serie de obiective importante stabilite de Ministerul Apelor și Pădurilor la baza proiectului în domeniul protecției mediului marin

Data publicarii : 29 Oct 2019

Ministerul Apelor și Pădurilor derulează începând din luna octombrie a.c, Proiectul ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în Directiva Cadru Strategia Marină și pentru gospodărirea integrată a zonei costiere”, cod MySMIS 127598/ SIPOCA 608, al cărui buget este 18.000.000 lei.

Mediul marin reprezintă o resursă vitală care trebuie protejată, în contextul în care oceanele prin serviciile ecosistemelor pe care le oferă, contribuie anual la aproximativ o treime din economia globală. Atingerea țintelor de mediu într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor implică necesitatea unei abordări integrate privind implementarea politicilor marine, având în vedere importanța pe care o are mediul marin din perspectiva oxigenului pe care îl generează, ținând cont de oportunitățile economice pe care le creează, dar și făcând referire la beneficiile sociale și culturale aferente.

Proiectul derulat de Ministerul Apelor și Pădurilor este realizat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa” și Administrația Națională „Apele Române”. Ministerul Apelor și Pădurilor în calitatea sa de lider al proiectului are un buget alocat de 6.453.819,78 lei, din care 83,98% din fonduri europene și 16,01% reprezintă cofinanțarea națională ce va fi asigurată de la bugetul de stat. Finanțarea este realizată din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară IP12/2018 Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, obiectivul specific OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.  

Obiectivele generale fac referire la contribuția pentru fundamentarea și sprijinirea măsurilor ce vizează consolidarea cadrului instituțional, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin legislația UE, în special, în ceea ce privește conformarea cu cerințele Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin)- având ca scop consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gospodăririi apelor și protecția mediului marin.

De asemenea, se vizează completarea lipsurilor în legatură cu implementarea cerințelor directivei identificate în rapoartele de evaluare conform art.12 (ciclul I de raportare încheiat în 2012 și ciclul II încheiat în 2018) într-un mod etapizat în relație cu posibilitățile tehnice, instituționale și organizatorice dezvoltate pe parcurs. Experiența implementării cerințelor directivei în România face dovada concretă a necesității unui proces continuu în care dialogul dintre Comisia Europeană și Statele Membre ajută la îmbunătățiri permanente ale abordărilor pentru noile criterii ale fiecărui descriptor.

România, ca și celelalte State Membre ale Uniunii Europene, se află la începutul celui de-al doilea ciclu de implementare al directivei, respectiv elaborarea raportului privind starea ecologică a mediului marin. În acest sens, rezultatele proiectului vor conduce la eliminarea întârzierilor legate de raportarea către Comisia Europeană, precum și la completarea lipsurilor legate de implementarea cerințelor directivei într-un mod etapizat în relație cu posibilitățile tehnice, instituționale și organizatorice dezvoltate pe parcurs.

Principalele obiective strategice, legate de managementul zonei costiere, avute în vedere la dezvoltarea și implementarea proiectului fac referire la: asigurarea cadrului optim pentru repartizarea competențelor între administrația publică centrală și cea publică locală; creșterea coerenței, eficienței, predictibilității, precum și a transparenței procesului decizional în administrația publică.

De asemenea, obiectivele fac referire la identificarea și implementarea soluțiilor IT pentru eficientizarea administrației publice prin identificarea și implementarea soluțiilor ITC avizate de instituțiile abilitate potrivit legii, de natură să îndeplinească cerințele operaționale identificate.

Mai mult, sunt vizate ca și obiective specifice dezvoltarea de mecanisme de monitorizare și evaluare a serviciilor publice, precum și îmbunătățirea proceselor interne la nivelul instituțiilor publice prin creșterea calității proceselor de monitorizare și evaluare a politicilor publice guvernamentale.

Proiectul implementează acțiuni din Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020 legate în special de: creșterea calității fluxului reglementarilor; implementarea legislației europene; dezvoltarea capacității administrative pentru implementarea politicilor privind mai buna reglementare.

Rezultatele preconizate vor fi utile atât la nivelul autorităților publice locale responsabile cu gospodărirea integrată a zonei costiere, cât și la nivelul autorităților centrale care au responsabilități legate de implementarea Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin.

Ca și rezultate finale, se are în vedere elaborarea unui program de măsuri pentru atingerea obiectivelor Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin, respectiv atingerea stării ecologice bune a Mării Negre; a unei Strategii naționale privind gospodărirea integrată a zonei costiere, inclusiv a Planului de gospodărire integrată a zonei costiere, precum și întocmirea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea programului de monitoring integrat al zonei costiere.