Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentului Afaceri Europene - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene 19.04.2023, ora 1000 - proba scrisă

Data publicarii : 15 Mar 2023

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentului Afaceri Europene - Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene 19.04.2023, ora 1000 - proba scrisă

 

Descrierea funcției publice vacante: consilier, clasa I, grad profesional asistent

Nivelul posturilor: execuție

Clasa: I

Identificarea postului: 1 post (ID 468953)

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi (40 ore/săptămână)

Probele stabilite pentru concurs:

 • probă suplimentară de competențe lingvistice de comunicare în limba engleză: citit, scris, vorbit - nivel mediu;
 • probă scrisă;
 • interviu;

Dosarele de concurs vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată și se vor depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, astfel:

 1. formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 1;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei, potrivit modelulului orientativ prevăzut în Anexa nr. 2;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

*) Adeverinţa prevăzută la litera e) care are un alt format decât cel prevăzut în Anexa nr. 2 trebuie să cuprindă elemente similar celor prevăzute în model şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii,vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

***) Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

****) Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

*****) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

PUBLICAT ÎN DATA DE 15.03.2023

După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa pe site și la locul desfășurării concursului lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

În vederea participării la proba suplimentară, candidaţii admişi la proba de selecţie a dosarelor vor fi prezenţi în data de 19.04.2023 la ora 08:30 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, sectorul 5, București, pentru proba de competențe lingvistice de comunicare în limba engleză.

         În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor, respectiv candidații admiși la proba suplimentară de competențe lingvistice de comunicare în limba engleză: citit, scris, vorbit - nivel mediu, vor fi prezenţi în data de 19.04.2023 la ora 10:00 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bld. Libertății, Nr. 12,  Sector 5, București.

Informaţii suplimentare privind concursul pot fi obţinute la telefon 021/408.95.16, secretariatul concursului va fi asigurat de doamna Florentina Năstase, consilier în cadrul Serviciului Gestionare Resurse Umane, e-mail: florentina.nastase@mmediu.ro.

În vederea participării la concurs, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul ANFP și site-ul ministerului (perioada 15.03.2023 – 03.04.2023, inclusiv), candidaţii pot depune dosarul de înscriere la concurs la Serviciul Gestionare Resurse Umane, în intervalul orar 800-1630 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 800-1400 (camera 306, etaj II).

Proba scrisă va avea loc în data de 19.04.2023 de la ora 1000.

CONDIŢIILE GENERALE sunt prevăzute în articolul 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONDIŢII SPECIFICE:

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental: Științe sociale; Ramura de știință: științe juridice/ științe politice/ științe economice;
 •  minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • competențe lingvistice de comunicare în limba engleză: citit, scris, vorbit - nivel mediu;

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

1.   Analizează noul acquis de mediu al UE din sectorul schimbări climatice în cadrul Grupului de lucru permanent pentru asigurarea participării României la activităţile în domeniul protecţiei mediului din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene

2.   Participă în schimbul de informaţii referitor la acquis-ul din sectorul schimbări climatice în curs de promovare și negociere, care are loc între MMAP, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), alte ministere/instituții interesate și Reprezentanţa Permanentă a României de pe lângă UE (RPRUE)

3.   Finalizează instrucţiunile şi mandatele/mandatele generale de negociere pentru acquis-ul din sectorul schimbări climatice indiferent de nivelul de reprezentare şi corelarea acestora cu poziţiile adoptate de alte state membre

4.   Participă la pregătirea mandatului ministrului mediului, apelor și pădurilor la reuniunile formale şi informale ale Consiliului de Mediu şi la alte reuniuni cu relevanţă pentru afaceri europene, care includ pe agenda subiecte din sectorul schimbări climatice

5.   Transmite pentru avizare la MAE/alte instituţii implicate instrucţiunile şi mandatele pentru reuniunile organizate de instituţiile europene în domeniul protecţiei mediului, apelor și pădurilor, inclusiv cel al schimbărilor climatice (grupuri de lucru, seminarii, conferinţe)

6.   Participă în elaborarea punctelor de vedere ale MMAP în vederea transmiterii răspunsurilor la notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene din faza pre-contencioasă a procedurilor de infringement în domeniul mediului, apelor și pădurilor și pentru transmiterea documentelor (memoriu în apărare, memoriu în duplică) în faza contencioasă (sesizarea Curții de Justiție a UE) a procedurii de infringement (coordonator MAE) 

7.   Participă în activităţile de informare a direcţiilor de specialitate din cadrul MMAP asupra obligaţiilor de mediu din sectorul schimbări climatice, în conformitate cu documentele naţionale programatice oficiale privind afacerile europene

8.   Urmărește respectarea calendarului de transpunere a acquis-ului din sectorul schimbări climatice şi a calendarului de raportare stabilit de fiecare act european în parte

9.   Analizează din punct de vedere al afacerilor europene proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană din sectorul schimbări climatice.

10. Participă în procesul de elaborare şi verificare a tabelelor de concordanţă elaborate de direcţiile de specialitate din cadrul MMAP pentru transpunerea prevederilor directivelor specifice în vigoare din sectorul schimbări climatice  în vederea notificării MAE asupra  măsurilor naţionale luate

11. Participă în elaborarea răspunsurilor la solicitările de informaţii ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii europene pentru sectorul schimbări climatice

12. Participă în elaborarea punctelor de vedere ale MMAP în vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de informații pentru sectorul schimbări climatice primite prin sistemul EU Pilot (coordonator MAE)

13. Verifică şi finalizează traducerea în limba română a actelor normative europene din sectorul schimbări climatice

14. Participă la grupurile de lucru interministeriale, la nivel de execuţie, cu responsabilităţi în sectorul schimbări climatice

15. Elaborează propuneri de materiale care urmează să fie prezentate opiniei publice în ceea ce priveşte politicile UE în sectorul schimbări climatice

16. Participă la elaborarea şi reactualizarea, ori de câte ori este necesar, a materialelor informative privind politicile UE în sectorul schimbări climatice, care se regăsesc pe pagina de web a MMAP

17. Participă la organizarea de seminarii, instruiri, întâlniri referitoare la diseminarea informaţiilor referitoare la angajamentele rezultate din negocierea Capitolului 22 – Mediu, precum şi a celor privind stabilirea poziţiei României faţă de noul acquis al UE (sectorul schimbări climatice)

18. Arhivează documentele privind afacerile europene produse și gestionate

19. Îndeplineşte orice altă sarcină profesională, care are legătură cu atribuţiile direcţiei din care face parte, solicitată de conducerea direcţiei generale

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

1. Constituția României, republicată.

    Cu tematica Reglementări privind drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale.

2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Cu tematica Reglementări privind egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

3.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.        

     Cu tematica Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarul public – Definiții. Statutul funcționarilor publici.

4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

     Cu tematica Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.

5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare.    

      Cu tematica Reglementări privind funcțiile pe care le exercită Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență

6. Tratatul privind funcționarea UE (versiune consolidată).

     Cu tematica Reglementări privind prevederile referitoare la protecția mediului sau în domenii interconectate din Tratatul privind funcționarea UE (versiune consolidată)

7. Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

    Cu tematica Reglementări privind perioade de tranziție în domeniul mediului din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare     

    Cu tematica Reglementări privind principiile și elementele strategice care stau la baza protecției mediului.

9. Acquis-ul comunitar în domeniul mediului (http://ec.europa.eu/environment.

     Cu tematica Din ce este alcătuită legislația UE în domeniul mediului - asemănări, diferențe.

10. Stadiul armonizării legislației naționale cu legislaţia specifică europeană (www.mmediu.ro).

      Cu tematica Ce este armonizarea legislației naționale cu legislaţia specifică europeană -etape, întocmirea tabelului de concordanță.

11. Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, cu modificările ulteriore.      

      Cu tematica Reglementări privind atribuțiile grupurilor de experți pentru facilitarea procesului de decizie în cadrul Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene şi pentru pregătirea lucrărilor Comitetului de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor.

12. Procedura de elaborare și adoptare a actelor normative la nivelul UE (http://www.europa.eu)

      Cu tematica Care sunt instituțiile UE implicate în procedura de elaborare și adoptare a actelor normative la nivelul UE și cum se desfășoară această procedură?

13. Procedura de notificare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE (http://www.mmediu.ro/categorie/afaceri-europene/27);     

      Cu tematica Reglemntări privind condițiile de notificare a măsurilor naționale de executare, instituțiile implicate. 

14. Procedura de încălcare a obligaţiilor UE (procedura de infringement) (http://www.europa.eu)

      Cu tematica Reglementări privind tipurile de încălcări ale legislației UE, modalitățile de identificare ale acestora, etapele unei proceduri de infringement.

15. Instituții europene http://www.europa.eu)  

Cu tematica Reglementări privind prezentarea și rolul instituțiilor europene.Secretar concurs

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba suplimentara

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultat FINAL