INSPIRE

În Europa, o dezvoltare majoră recentă a fost intrarea în vigoare a Directivei INSPIRE, de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Europa, pentru a sprijini politicile comunitare de mediu, şi de politici sau activităţi care pot avea un impact asupra mediului. Astfel, în data de 14 martie 2007, Parlamentul European şi Consiliu au adoptat Directiva 2007/2/CE de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană(INSPIRE), publicată în Jurnalul Oficial pe data de 25 Aprilie 2007.

Directiva INSPIRE are scopul de a crea o infrastructură de date spaţiale a Uniunii Europene. Aceasta va permite partajarea informaţiilor spaţiale de mediu printre organizaţiile din sectorul public şi va facilita accesul publicului la informaţiile spaţiale din Europa.

INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm) se bazează pe infrastructuri pentru informaţii spaţiale instituite şi exploatate de către cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Directiva se referă la 34 de teme de date spaţiale, necesare pentru aplicaţii de mediu, cu componente-cheie prevăzute prin norme tehnice de punere în aplicare. Pentru a se asigura că infrastructurile de date spaţiale ale Statelor Membre sunt compatibile şi utilizabile în context comunitar şi transfrontalier, Directiva solicită ca Regulile de implementare (IR) să fie adoptate într-o serie de domenii specifice (Metadate, Specificaţii de date, Servicii de reţea, Partajarea datelor si a serviciilor, Monitorizare şi Raportare).

Viziunea INSPIRE anticipează o infrastructură de informaţii geospaţiale ce furnizează o gamă largă de servicii integrate de informaţii geospaţiale, oferind posibilitatea utilizatorilor să identifice şi să acceseze informaţia geografică de la producătorii de date implicaţi din întreaga Europă, într-un mod interoperabil pentru formularea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor comunitare, ce furnizează informaţii publice.

Principiile INSPIRE:

 • Datele trebuie colectate doar o singură dată şi păstrate acolo unde ele pot fi menţinute cel mai eficient;
 • Trebuie să existe posibilitatea de a combina informaţia spaţială de la diferite surse de-a lungul Europei şi partajarea cu mai mulţi utilizatori şi aplicaţii;
 • Ar trebui să fie posibilă partajarea informaţiilor colectate pe un/o nivel/scară cu toate nivelele/scările; detaliate pentru investigaţii amănunţite, generale pentru scopuri strategice;
 • Informaţia geografică necesară pentru o bună gestionare la toate nivelele trebuie să fie disponibilă în mod lizibil şi transparent;
 • Descoperirea facilă a informaţiilor geografice disponibile, cum pot fi acestea utilizate pentru satisfacerea unei anumite nevoi şi în ce condiţii pot fi acestea obţinute şi folosite.

Directiva INSPIRE a fost transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului 4/2010 privind Instituirea Infrastructurii Naţionale pentru informaţii spaţiale (INIS) republicată. Adiţional OG 4/2010 defineşte cadrul legal general necesar pentru instituirea INIS, coordonată de către Consiliul Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale. Soluţia pentru partajarea şi distribuirea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor web ataşate este reprezentată de geo-portalul INSPIRE dedicat. În contextul INSPIRE s-au pus bazele unui proces deschis şi transparent pentru participarea părţilor interesate. Acestea fac parte din Consiliul INIS, consiliul ce cuprinde 23 de organizaţii care sunt responsabile pentru coordonarea realizării infrastructirii pentru informații spațiale.

În contextul INSPIRE soluţia adoptată de România pentru distribuirea şi partajarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor web ataşate este reprezentată de Geo-portalul INIS al României. Aplicaţia este concepută pentru facilitarea descoperirii şi schimbului de resurse de date geospaţiale unei comunităţi extinse de utilizatori, furnizând mijloacele de căutare şi descoperire a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor web în cadrul Directivei INSPIRE. Geo-portalul INIS al României reprezintă o poartă de acces relevantă, actualizată cu informaţii geografice de calitate şi are un potenţial real de îmbunătăţire a procesului de luare a deciziilor şi operaţiunilor la toate nivelele naţionale, ocupându-se cu activităţi ce au un impact direct sau indirect asupra mediului.

Funcţionalităţile majore ale Geo-portalului INIS al României vor oferi utilizatorilor finali oportunitatea de:

 • A se înregistra ca utilizator al portalului,
 • Descoperire,
 • Vizualiza în timp real date sau hărţi menţinute pe un server accesibil on-line,
 • Publica şi a expune propria informaţie geo-spaţială oferind posibilitatea ca aceasta să poată fi descoperită de alţi utilizatori,
 • Căuta şi a descoperi înregistrări de metadate direct dintr-o varietate de aplicaţii externe,
 • Se înscrie şi a primi notificări cu privire la noi resurse de date geospaţiale ce satisfac criteriile specificate de utilizator,
 • Obţine resurse geospaţiale furnizate de alţi producători de date.

Legislație națională

 • Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România (publicată în Monitorul Oficial nr.66/29.01.2010), republicată (publicată în Monitorul Oficial nr.433/13.06.2014).
 • Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

modificată și completată de:

 • Hotărârea Guvernului nr. 1073/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România

Directive

 • Directiva 2007/2/CE de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 108 din 25 aprilie 2007

Regulamente

Decizii

Decizia(CE) nr. 442/2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește monitorizarea și raportarea, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.148 din 11 iunie 2009.