Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale vacante de consilier pentru afaceri europene la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene 13.02.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Data publicarii : 18 Jan 2023

ANUNȚ

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale vacante de consilier pentru afaceri europene la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene 13.02.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Descrierea funcţiei contractuale:

Nivelul postului: funcţie contractuală de execuție, vacantă

Identificarea funcţiei contractuale: consilier pentru afaceri europene la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene, perioadă nedeterminată

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi (40 ore/săptămână)

 

I. Documentele necesare pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale vacante de consilier pentru afaceri europene la Compartimentul Afaceri Europene din cadrul Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.1;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

 

* Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2.

** Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

*** Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

**** Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) -e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

***** Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

 

       Dosarele de înscriere la concursul din data de 13.02.2023 ora 1000 - proba scrisă, se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina proprie de internet, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti, respectiv în perioada 18.01-02.02.2023 (inclusiv) la Serviciului Gestionare Resurse Umane, etaj 2, camera 306, în intervalul orar 800-1630 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 800-1400.

 

PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET: WWW.MMEDIU.RO ȘI PE PORTALUL: POSTURI.GOV.RO ÎN DATA DE 18.01.2023.

 

     După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.

      În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor,  vor fi prezenţi în data de 13.02.2023 la ora 09.45 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, Sector 5, București.

 

ETAPELE CONCURSULUI:

 1. Selecția dosarelor de înscriere (se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
 2. Proba scrisă – 13.02.2023,  începând cu ora 10.00;
 3. Interviul- data și ora interviului se vor stabili și comunica ulterior afișării rezultatelor probei scrise;

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilitati si cunostinte impuse de functie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) abilităţi de comunicare;

f) iniţiativă şi creativitate.

Informaţii suplimentare privind concursul pot fi obţinute la telefon 021/408.95.16, secretariatul concursului va fi asigurat de doamna Florentina Năstase, consilier în cadrul Serviciului Gestionare Resurse Umane, e-mail: florentina.nastase@mmediu.ro.

CONDITII DE PARTICIPARE

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiului Economic European (SEE) sau cetățenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 

 • Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul fundamental : Științe inginerești, specializarea Silvicultură;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale.

 

ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 

 1. Analizează noul acquis de mediu al UE din sectorul păduri în cadrul Grupului de lucru permanent pentru asigurarea participării României la activităţile în domeniul protecţiei mediului din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene.
 2. Participă în schimbul de informaţii referitor la acquis-ul din sectorul păduri în curs de promovare și negociere, care are loc între MMAP, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), alte ministere/instituții interesate și Reprezentanţa Permanentă a României de pe lângă UE (RPRUE).
 3. Finalizează instrucţiuni şi mandate/mandate generale de negociere pentru acquis-ul din sectorul păduri indiferent de nivelul de reprezentare şi corelarea acestora cu poziţiile adoptate de alte state membre.
 4. Participă la pregătirea mandatului ministrului mediului, apelor și pădurilor la reuniunile formale şi informale ale Consiliului de Mediu şi la alte reuniuni cu relevanţă pentru afaceri europene, care includ pe agenda subiecte din sectorul păduri .
 5. Transmite pentru avizare la MAE/alte instituţii implicate instrucţiunile şi mandatele pentru reuniunile organizate de instituţiile europene în domeniul protecţiei mediului, apelor și pădurilor (grupuri de lucru, seminarii, conferinţe).
 6. Participă în activităţile de informare a direcţiilor de specialitate din cadrul MMAP asupra obligaţiilor de mediu din sectorul păduri, în conformitate cu documentele naţionale programatice oficiale privind afacerile europene.
 7. Urmărește respectarea calendarului de transpunere a acquis-ului din sectorul păduri şi a calendarului de raportare stabilit de fiecare act european în parte.
 8. Analizează din punct de vedere al afacerilor europene proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană din sectorul păduri.
 9. Participă în procesul de elaborare şi verificare a tabelelor de concordanţă elaborate de direcţiile de specialitate din cadrul MMAP pentru transpunerea prevederilor directivelor specifice în vigoare din sectorul păduri în vederea notificării MAE asupra  măsurilor naţionale luate.
 10. Participă în elaborarea răspunsurilor la solicitările de informaţii ale Comisiei Europene şi ale altor instituţii ale Uniunii Europene pentru sectorul păduri.
 11. Participă în elaborarea punctelor de vedere ale MMAP în vederea transmiterii răspunsurilor la solicitările de informații pentru sectorul păduri primite prin sistemul EU Pilot (coordonator MAE).
 12. Participă în elaborarea punctelor de vedere ale MMAP în vederea transmiterii răspunsurilor la notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene din faza pre-contencioasă a procedurii de infringement și pentru transmiterea documentelor (memoriu în apărare, memoriu în duplică) în faza contencioasă (sesizarea Curții de Justiție a UE) a procedurii de infringement (coordonator MAE) pentru sectorul păduri.
 13. Verifică şi finalizează traducerea în limba română a actelor normative europene din sectorul păduri.
 14. Participă la grupurile de lucru interministeriale, la nivel de execuţie, cu responsabilităţi în sectorul păduri.
 15. Elaborează propuneri de materiale care urmează să fie prezentate opiniei publice în ceea ce priveşte politicile UE în sectorul păduri.
 16. Participă la elaborarea şi reactualizarea, ori de câte ori este necesar, a materialelor informative privind politicile UE în sectorul păduri, care se regăsesc pe pagina de web a MMAP.
 17. Participă la organizarea de seminarii, instruiri, întâlniri referitoare la diseminarea informaţiilor referitoare la angajamentele rezultate din negocierea Capitolului 22 – Mediu, precum şi a celor privind stabilirea poziţiei României faţă de noul acquis al UE (sectorul păduri).
 18. Arhivează documentele privind afacerile europene produse și gestionate.
 19. Îndeplineşte orice altă sarcină profesională, care are legătură cu atribuţiile direcţiei din care face parte, solicitată de conducerea direcţiei.

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Constituția României, republicată.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.              
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare.        
 5. Tratatul privind funcționarea UE (versiune consolidată) .
 6. Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005.
 7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Acquis-ul comunitar în domeniul mediului (http://ec.europa.eu/environment).
 9. Stadiul armonizării legislației naționale cu legislaţia specifică europeană (www.mmediu.ro).
 10. Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.
 11. Procedura de elaborare și adoptare a actelor normative la nivelul UE (http://www.europa.eu).
 12. Procedura de notificare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE (http://www.mmediu.ro/categorie/afaceri-europene/27).
 13. Procedura de încălcare a obligaţiilor UE ((procedura de infringement) (http://www.europa.eu)
 14. Instituții europene (http://www.europa.eu).

 

TEMATICĂ:

 

 1. Reglementări privind drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale.
 2. Reglementări privind egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.
 3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
 4. Reglementări privind funcțiile pe care le exercită Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență.
 5. Prevederi referitoare la protecția mediului sau în domenii interconectate din Tratatul privind funcționarea UE (versiune consolidată) .
 6. Perioade de tranziție în domeniul mediului din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005.
 7. Principiile și elementele strategice care stau la baza protecției mediului.
 8. Din ce este alcătuită legislația UE în domeniul mediului - asemănări, diferențe.
 9. Ce este armonizarea legislației naționale cu legislaţia specifică europeană -etape, întocmirea tabelului de concordanță.
 10. Atribuțiile grupurilor de experți pentru facilitarea procesului de decizie în cadrul Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene şi pentru pregătirea lucrărilor Comitetului de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor
 11. Care sunt instituțiile UE implicate în procedura de elaborare și adoptare a actelor normative la nivelul UE și cum se desfășoară această procedură.
 12. Condițiile de notificare a măsurilor naționale de executare, instituțiile implicate. 
 13. Tipurile de încălcări ale legislației UE, modalitățile de identificare ale acestora, etapele unei proceduri de infringement.
 14. Prezentarea și rolul instituțiilor europene.

 

NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a acestora, precum și cu republicările ulterioare.

Descarca  Anexa nr.1- formular_de_inscriere

Descarca  Anexa nr. 2- model adeverință

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultat final