Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de consilier, gradul IA din cadrul Direcției Generale Economice, Investiți și Administrativ - Serviciul Logistică și PSI 30.03.2023, ora 10.00 - proba scrisă

Data publicarii : 08 Mar 2023
Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de consilier,  gradul IA din cadrul Direcției Generale Economice, Investiți și Administrativ - Serviciul Logistică și PSI 30.03.2023, ora 10.00 - proba scrisă
 
Descrierea funcţiei contractuale:
Nivelul postului: funcţie contractuală de execuție, vacantă
Identificarea funcţiei contractuale: consilier, gradul IA din cadrul Direcției Generale Economice, Investiți și Administrativ - Serviciul Logistică și PSI, perioadă nedeterminată 
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi (40 ore/săptămână)
 
I. Documentele necesare pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului aferent funcției contractuale de execuție vacante de consilier,  gradul IA din cadrul Direcției Generale Economice, Investiți și Administrativ - Serviciul Logistică și PSI
 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.1;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
 
* Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2.
** Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
*** Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
**** Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) -e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
***** Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 
 
Dosarele de înscriere la concursul din data de 30.03.2023 ora 1000 - proba scrisă, se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina proprie de internet, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti, respectiv în perioada 09.03-22.03.2023 (inclusiv) la Serviciul Gestionare Resurse Umane, etajul II, camera 329, în intervalul orar 800-1630 de luni până joi, iar vineri în intervalul orar 800-1400.
 
PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET: www.mmediu.ro și pe portalul: posturi.gov.ro în data de 08.03.2023.
După verificarea de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, se va afişa lista cu candidaţii care întrunesc condiţiile de participare la concurs.
În vederea participării la proba scrisă, candidaţii admişi la selecţia dosarelor vor fi prezenţi în data de 30.03.2023 la ora 09:45 la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, bld. Libertății, Nr. 12, Sector 5, București.
 
ETAPELE CONCURSULUI:
a) Selecția dosarelor de înscriere (se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
b) Proba scrisă – 30.03.2023,  începând cu ora 10.00;
c) Interviul - data și ora interviului se vor stabili și comunica ulterior afișării rezultatelor probei scrise;
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) abilităţi de comunicare;
f) iniţiativă şi creativitate.
 
Alte informaţii suplimentare referitoare la concurs pot fi obţinute la telefon 021/408.95.65, pe adresele de e-mail: elena.serban@mmediu.ro; andreea.budala@mmediu.ro și la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Bld. Libertăţii nr.12, Sector 5, Bucureşti, doamna Elena Șerban, consilier - DGRUJRP.
          
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- Vechime – minimum 2 ani.
 
ATRIBUȚIILE POSTULUI:
 
1. urmăreşte şi propune repararea mobilierului din birouri, instalaţiile electrice, sanitare, etc. în sediul ministerului;
2. casare a obiectelor de inventar, asigurând valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;
3. participarea în comisiile de evaluare, negociere şi recepţie pe linie de achiziţii publice;
4. participă in comisii de evaluare/negociere în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare de produse, prestare de servicii sau execuţie de lucrări;  
5. colaborarea cu direcţiile din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor şi operatorii economici pentru soluţionarea unor probleme economico/administrative cât şi pentru întocmirea şi avizarea unor documente elaborate;
6. întocmirea specificaţiilor tehnice necesare elaborării caietelor de sarcini aferente documentaţiilor de atribuire în vederea iniţierii procedurilor de achiziţii publice;
7. stabilirea sumelor pentru plata utilităţilor, prestărilor de sevicii şi lucrări;
8. stabilirea şi comunicarea către serviciul achiziţii a produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare introducerii în Programul de Achiziţii Publice ;
9. reprezentarea intereselor Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor  în raporturile acestuia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în limita competenţelor stabilite de conducerea DGEIA;
10.cunoaşte şi aplică consecvent reglementările specifice activităţii curente;
11.cunoaşte şi ia toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii;
12.are obligaţia de a respecta normele de protecţia muncii şi PSI;
13.exercită orice alte sarcini stabilite de şefii ierarhic superiori, în domeniul de activitate al direcţiei;
 
BIBLIOGRAFIE:
 
1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea contabilității nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
8. Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
9. Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanța nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare.
 
TEMATICĂ:
 
1. Drepturile și libertățile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
2. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
3. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
4. Reglementări privind personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice;  
5. Funcțiile pe care le exercită Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în condițiile legii, în domeniile proprii de competență;
6. Reglementări privind Legea Arhivelor Naționale;
7. Reglementări privind Legea contabilității;
8. Reglementări privind Instrucțiunile privind activitatea de arhivă;
9. Reglementări privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a  bunurilor aparținând instituțiilor publice;
10.Reglementări privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
11.Reglementări privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 
NOTĂ: Actele normative se completează cu reglementările legale de completare și modificare a acestora, precum și cu republicările ulterioare.
 
Anexa_nr.1-formular_de_inscriere
 
Rezultat selectie dosare
 
ERATA
 
Rezultat proba scisă
 
REZULTAT INTERVIU