LIFE

Uniunea Europeană lansează o noua sesiune de apeluri de proiecte dedicate de această dată Proiectelor pregătitoare, menite să contribuie la întărirea capacitații Uniunii Europene de a asigura desfășurarea de servicii de voluntariat, de către tânără generație și care au ca principal scop protejarea siturilor NATURA 2000, protecția mediului, restaurarea ariilor naturale, ecosistemelor și a capacitații de derulare a proiectelor aflate în implementare.

 

 

Aceste proiecte se regăsesc, sub forma Proiectelor pregătitoare pentru Corpul de Solidaritate European( în cadrul subprogramului de Mediu).

Detalii suplimentare pe: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#eusolidarity

       

Termenul de depunere al propunerilor de Proiecte: 7 MARTIE 2017 – Ora Bruxelles ( CET )  

Principiile Corpului European de Solidaritate (CES)

 

Facebook

 

LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 

Anunțuri

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îndeplineşte în România rolul de Autoritate Naţională pentru Programul LIFE.

 

 

Programul LIFE completează în mod activ prevederile „Foii de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor”, care își propune acțiunile necesare pentru a orienta Uniunea spre o creștere sustenabilă și eficientă. Prin urmare, domeniul prioritar „mediu și utilizarea eficientă a resurselor” sprijină punerea în aplicare eficace a politicii de mediu a Uniunii de către sectoarele public și privat, în special în sectoarele de mediu reglementate de Foaia de parcurs, prin facilitarea dezvoltării și a schimbului de noi soluții și bune practici. 

Programul LIFE contribuie la atingerea obiectivelor respective. Prin urmare, domeniul prioritar „natură și biodiversitate” se axează pe punerea în aplicare și gestionarea rețelei Natura 2000, instituită prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului, în special în ceea ce privește cadrele de acțiune prioritară elaborate în temeiul articolului 8 din directiva respectivă, pe dezvoltarea și diseminarea de bune practici cu privire la biodiversitate, pe Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, precum și pe provocările mai ample în materie de biodiversitate, identificate în strategia Uniunii în domeniul biodiversității pentru 2020.

Contribuția programului LIFE la nevoile anuale de finanțare a rețelei Natura 2000 trebuie privită în contextul cheltuielilor cu biodiversitatea acoperite din alte fonduri ale Uniunii.

Experiența dobândită cu programele LIFE anterioare a evidențiat necesitatea de a concentra eforturile asupra unor priorități strategice concrete în domeniul mediului și al climei, și asupra unor domenii concrete de acțiune.

Programul LIFE are, în particular, următoarele obiective generale:

(a)  să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, și să contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței de declin al biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei Natura 2000 și abordarea degradării ecosistemelor;

(b)  să îmbunătățească dezvoltarea, punerea în aplicare și aplicarea politicii și legislației Uniunii în domeniul mediului și al climei, precum și să acționeze ca un catalizator și promotor al integrării obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practica din sectoarele public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor sectoare;

(c)  să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;

(d)  să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu”.

În vederea atingerii obiectivelor respective, programul LIFE contribuie la dezvoltarea durabilă și la realizarea obiectivelor generale și specifice ale strategiei Europa 2020 și a strategiilor și planurilor relevante ale Uniunii în domeniul mediului și al climei. 

Un sprijin notabil vine si din partea Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii ( EASME)- The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), care a fost creata de Comisia Europeana,  pentru a administra câteva programe ale EU. Programul LIFE este unul din acestea https://ec.europa.eu/easme/en/about-easme

(1)  Obiectivele generale stabilite sunt atinse prin intermediul următoarelor subprograme:

(a)  subprogramul pentru mediu;

(b)  subprogramul pentru politici climatice.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului LIFE pentru perioada 2014-2020 este de 3 456 655 000 EUR în prețuri curente, care reprezintă 0,318 % din suma totală a creditelor pentru angajamente astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 1311/2013.

Creditele anuale se autorizează de către Parlamentul European și de către Consiliu în limitele cadrului financiar multianual (CFM).

(2)  Defalcarea bugetară pentru subprograme este după cum urmează:

(a)  din pachetul financiar global, 2 592 491 250 EUR se alocă subprogramului pentru mediu;

(b) din pachetul financiar global, 864 163 750 EUR se alocă subprogramului pentru politici climatice.

Contact

Punct Național de Contact LIFE

Marisanda PÎRÎIANU 

DIRECTOR DIRECȚIA ACCESARE FONDURI EXTERNE

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
România
Tel. / Fax: 004 021-408.95.87
E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro

Carmen Mădălina COZMA

Project Manager pentru LIFE 14 Creșterea Capacității Instituționale

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
România
Tel. / Fax: 004 021-408.96.09 / Mobil
: 0746.248.590

E-mail: madalina.cozma.life@mmediu.ro

www.mmediu.ro


Vizualizati toate paginile din cadrul LIFE, ordonate dupa data publicarii:
21 Mar 2017

25 de ani împliniți de LIFE și Directiva Habitate

Programul LIFE și Directiva Habitate, aprobate pe 21 mai 1992, împlinesc 25 de ani în 2017. Pentru a recunoaște contribuția majoră a acestora la protejarea patrimoniului natural european, Comisia Europeană împreună cu Parlamentul European, Consiliul European și Comitetul European al Regiunilor vor proclama ziua de 2...

12 Jan 2017

Sesiuni LIFE 2016

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de punct Național de Contact pentru Programul LIFE, la nivel de țară, îndeplinește rolul de legătură cu DG Mediu, dar și cu celelalte State Membre, în cooperarea pentru atingerea obiectivelor Programului LIFE. În perioada noiembrie-decembrie 2016, echipa LIFE Clo...

04 Jan 2017

Principiile Corpului European de Solidaritate (CES)

Fiecare participant aduce propriile idei, așteptări, nevoi și obiceiuri, acestea meritând un mediu respectuos și de încredere, în care se acordă atenție nevoilor tuturor celor implicați. Aceste principii generale țin cont de marea varietate de organizații implicate, și de mediile în care acestea își desfășoară activ...