Comisia Patrimoniului Speologic

Comisia Patrimoniului Speologic funcționează sub coordonarea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe baza unui regulament propriu, parte a ordinului de constituire. Comisia Patrimoniului Speologic este formată din specialiști ai Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Române, ai Federației Române de Speologie și ai altor instituții și organizații naționale cu competente în domeniul explorării, protecției și conservării patrimoniului speologic.

Comisia Patrimoniului Speologic este constituita  şi funcţionează în baza O.M. nr. 2227/2016.

Componența Comisiei Patrimoniului Speologic, conf. Anexei nr. 1 la O.M. nr. 2227/2016, este​:

 • Drd. Marius VLAICU, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române 
 • Dr. Silviu CONSTANTIN, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române
 • Dr. Cristian GORAN, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române
 • Dr. Eugen NIȚU, Institutul de Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române
 • George FOZOKOȘ, Federația Română de Speologie
 • Mihai BESESEK, Federația Română de Speologie
 • Dr. Zoltán CSIKI-SAVA, Universitatea din București 

PREȘEDINTE COMISIE:

 • Drd. Marius VLAICU 

Regulamentul Comisiei Patrimoniului Speologic, conf. Anexei nr. 2 la O.M. nr. 2227/2016​ 

OBIECTIVELE CPS CONF. ART. 2 DIN ANEXA NR. 2 LA OM. 2227/2016 SUNT:

 1. autorizarea activităților speologice în peșteri;
 2. încadrarea/reîncadrarea peșterilor în clase de protecție;
 3. evaluarea peșterilor în baza studiilor științifice asumate;
 4.  monitorizarea stării de conservare a peșterilor.

ATRIBUȚIILE CPS CONF. ART. 10 DIN ANEXA NR. 2 LA OM. 2227/2016 SUNT:

 1. stabilește încadrarea/reîncadrarea peșterilor sau sectoarelor de peșteri în clasele A, B, C și D în baza studiilor de fundamentare știintifică însușite;
 2. autorizează activitățile de cercetare științifică, explorare speologică, turism speologic specializat și documentare în peșterile cu clasă de protecție A;
 3. autorizează activitățile de explorare speologică, activităţile de documentare, cercetare ştiinţifică, amenajările turistice sau a altor forme de valorificare în peșterile cu clasă de protecție C;
 4. autorizează activitățile care necesită săpături, derocări sau colectări de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri cu clasă de protecție A, B, C, D și neclasificate;
 5. autorizează activitățile de amenajare a infrastructurii pentru turism sau orice altă formă de utilizare ori exploatare a resurselor peşterilor cu clasă de protecție A, B, C, D și neclasificate;
 6. evaluează valorile de patrimoniu ale cavităților naturale, rezervelor speologice și a zonelor carstice sau asociate carstului, în scopul clasificării pesterilor;
 7. evidențiază elementele rare, vulnerabile sau reprezentative pentru peșteri și carstul românesc;
 8. identifică factorii de risc asupra peșterilor, carstului și elementelor de patrimoniu speologic, rezultați ca urmare a acțiunii umane, cum ar fi dar fără a se reduce la: poluare, activități industriale și economice, explorare neadecvată, modificarea factorilor climatici și ambientali.
 9. monitorizează toate activitățile și intervențiile antropice în peșteri și zonele de protecție aferente, care au implicații directe sau indirecte asupra integrității sau echilibrului natural al pesterilor, conform legii;
 10. monitorizează starea de conservare a pesterilor și a resurselor acesteia.

Ordin de ministru:

Procedură de emitere a autorizaţiei pentru activităţi în peşteri  Anexa nr. 3

Solicitanții de autorizații au obligația de a completa anexa nr. 3  la OM 2227/2016, corespunzător activitățiilor desfășurate, care va fi transmisă pe adresa de e-mail ( cps@mmediu.ro ).

Alte documente:

Plan regional de actiune 20.02.2014

ADRESĂ DE CORESPONDENȚĂ:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Comisia Patrimoniului Speologic, Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, E-mail: cps@mmediu.ro