Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează astăzi, 9 martie 2022, ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Ghid + Anexe) finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014 – 2021

Data publicarii : 09 Mar 2022

RO - MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează astăzi, 9 martie 2022, ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” (Ghid + Anexe) finanțat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014 – 2021

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 5.000.000 de euro

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este de  09.05.2022, ora 15.00,  la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bd. Libertății nr. 12, București, Sectorul 5 - Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro

04.05.2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, urmare solicitarea potențialilor aplicanți (respectiv Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Târgu Neamț și Primăria Municipiului Fălticeni) a prelungit termenul limită pentru depunere a aplicațiilor până la data de 30 mai 2022 orele 15.00.

Vă facem cunoscut faptul că:

  1. Modul de elaborare al “Studiu privind realizarea unei analize comparative între relocare și soluția alternativă / tehnologia inovatoare prietenoasă cu mediul care are ca rezultat închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipaleste la latitudinea solicitantului. Astfel, acesta poate fi externalizat și realizat de o firmă de consultanță sau poate fi elaborate în cadrul UAT.
  2. Operatorul de Program Ro Mediu – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor încurajează implementarea proiectelor în parteneriat atât cu partener/i din Romania sau/și din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) motiv pentru care a fost menționat în ghid faptul că “La depunerea cererii de finantare va fi depusa cel putin o scrisoare de intentie“. Având în vedere cele de mai sus este recomandată, dar nu este o condiție eliminatorie, existența unui parteneriat în implementarea proiectului. Potențialii parteneri din Statele Donatoare pot fi contactați direct, fie pe baza colaborării anterioare, în funcție de expertiză sau transferul de bune practici de care doriți să beneficiați, fie se pot utiliza bazele de date aflate la următoarea adresă: https://eeagrantsmediu.ro/ro_ro/domeniile-programului/fondul-pentru-relatii-bilaterale/ secțiunea “relații bilaterale”

 

Ghid _deseuri_RO

Anexa_1_formularul_cererii_de_finanţare_(AF)_deșeuri_RO

Anexa_2_Bugetul proiectului (format Excel)_deșeuri_RO

Anexa nr.3 declaratii de angajamente la ghidul solicitantului

Anexa_4_ Documente de identificare a Solicitantului_Partenerilor_deșeuri_RO

Anexa_5_Scrisoare de intentie privind parteneriatul_deșeuri_RO

Anexa_6_acord_de_parteneriat_deșeuri_RO

Anexa_7_ lista_verificare_solicitant_transmitere_doc_deșeuri_RO

Anexa_8_Grile de verificare_deșeuri_RO modificata

Anexa_9_contract_finantare_deșeuri_RO

OMMAP 2998-2022


EN - The Ministry of Environment, Waters and Forests, acting  as Programme Operator for the EEA Grants 2014-2021, launches today, March 9, 2022, the "Applicant's Guide - CALL FOR PROPOSALS for  Risk management measures to reduce contaminated temporary municipal landfills”:

 

The Ministry of Environment, Waters and Forests, acting as Programme Operator for the EEA Grants 2014-2021, launches today, March 9, 2022, the "Applicant's Guide - CALL FOR PROPOSALS for Risk management measures to reduce contaminated temporary municipal landfills” (Guide + Annexes) funded under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 – 2021.

The total budget available for this call is 5,000,000 euro.

The deadline for submitting project proposals is 09.05.2022, at 3 pm, at the headquarters of the Ministry of Environment, Waters and Forests in Bd. Libertății no. 12, Bucharest, Sector 5 – Directorate for Accessing External Funds, email address: see2014-2021@mmediu.ro.

04.05.2022

The Ministry of Environment, Waters and Forests, as Program Operator for EEA grants 2014-2021, following the request of potential applicants (namely Cluj-Napoca City Hall, Târgu Neamt City Hall and Falticeni City Hall) extended the deadline for submitting applications until May 30, 2022, 15.00 hours.

We make it known to you that:

  1. How to develop the “Study on making a comparative analysis between relocation and the alternative solution / innovative environmental friendly technology that results in the closure of temporary municipal waste deposits” is at the discretion of the applicant. Thus, it can be outsourced and carried out by a consulting firm or can be developed within the Territorial Administrative Unit.
  2. Program Operator RO Mediu – Ministry of Environment, waters and forests encourages the implementation of projects in partnership with both partners from Romania and/or donor States (Norway, Iceland and Liechtenstein). It was mentioned in the guide that “at least one letter of intent will be submitted upon submission of the application.” In view of the above, it is recommended, but not as an eliminatory condition, to have a partnership in the implementation of the project. Potential partners from donor States can be contacted directly, either on the basis of previous collaboration, or you can use the databases located at the following address: https://eeagrantsmediu.ro/ro_ro/domeniile-programului/fondul-pentru-relatii-bilaterale/ section “bilateral relations”

GUIDELINE_landfill_ENG

Annex_1_Application_for_for_financing_(AF)_landfill_EN

Annex_2_Project budget_(Excel template)_landfill_EN

Annex_3_statements_and_commitments_landfill_EN

Annex_4_ Documents_identifying_Applicant_Project_Partners_landfill_EN

Annex_5_Partnership_letter_of_intent_landfill_EN

Annex_6_Partnership_Agreement_landfill_EN

Annex_7_List_of_documents_verification_for_the_Applicant_landfill_EN

Annex_8_Grid_for_adm_elig_technico_fin_assesing_landfill_EN

Annex_9_financing_project_contract_landfill_EN