Menu 
 
 

Minister

Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice (MMSC) realizează politica naţională în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi managementului silvic, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii, direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului.

Conform legislației în vigoare, Ministerul Mediului şi  şi Schimbarilor Climatice este desemnat ca autoritate de management pentru Programul Operational Sectorial pentru infrastructura de mediu.

Ministerul Mediului şi  şi Schimbarilor Climatice acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social.

Domeniile de competenţă ale MMSC

 • controlul poluării industriale,
 • calitatea aerului şi zgomot ambiental,
 • managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea biologică,
 • infrastructură de mediu,
 • gestionarea deşeurilor,
 • gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,
 • protecția solului și subsolului,
 • dezvoltare durabilă,
 • schimbări climatice,
 • managementul apelor,
 • managementul sectorului forestier,
 • meteorologie,
 • hidrologie şi hidrogeologie.

Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative – ca element de bază pentru construirea unui sistem solid de management de mediu – şi contribuţia la dezvoltarea durabilă, MMSC şi-a stabilit următoarele priorități:

 • integrarea cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale,
 • ocrotirea biodiversității, reabilitarea infrastructurii costiere a litoralului românesc, redimensionarea ecologică și economică a Deltei Dunării,
 • ameliorarea calității factorilor de mediu în zonele urbane si rurale,
 • managementul riscului și prevenirea dezastrelor provocate de inundații.

Obiectivele prioritare în domeniul investiţiilor

 • apărarea împotriva inundaţiilor, înlăturarea şi reducerea efectelor calamităţilor naturale provocate de viituri,
 • amenajarea complexă a bazinelor hidrografice pentru reabilitarea surselor de apă existente şi realizarea de noi surse de apă pentru populaţia din zonele deficitare,
 • reconstrucţia ecologică şi conservarea biodiversităţii,
 • infrastructura de apă/apă uzată, sisteme integrate de management al deşeurilor, reabilitarea grădinilor zoologice,
 • realizarea de perdele de protecţie, torenţi, drumuri forestiere.

Prin Mediu (Administrația Fondului pentru AFM) sunt alocat sume importante din Fondul pentru Mediu, pentru programe și proiecte care vizează protecția mediului:

 • Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
 • Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice,
 • Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane juridice,
 • Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi,
 • Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate,
 • Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro,
 • Programul privind educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului,
 • Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare,
 • Programul privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calităţii aerului,
 • Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti,
 • Programul de lucrări destinate prevenirii, inlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.

Prin Programul Operațional Sectorial Mediu este acordată finanțare pentru proiecte în următoarele sectoare:

 • Alimentare cu apă/ tratare a apei uzate – extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea şi modernizarea de staţii pentru tratarea apei şi epurarea apei uzate,
 • Gestionarea deşeurilor – construirea de depozite ecologice şi a facilităţilor de sortare, tratare şi reciclare a deşeurilor, dotarea cu echipamente pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi închiderea şi ecologizarea depozitelor neconforme existente,
 • Reabilitarea zonelor poluate istoric – reducerea efectelor negative ale acestor zone asupra mediului înconjurător,
 • Modernizarea sistemelor urbane de termoficare – îmbunătăţirea reducerii poluării aerului,
 • Conservarea şi protecţia naturii - zonele naturale protejate,
 • Îmbunătăţirea protecţiei împotriva inundaţiilor - construirea infrastructurii pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea efectelor acestora,
 • Reducerea eroziunii zonei costiere - extinderea suprafeţei de plajă în zona Mării Negre.