Menu 
 
 

Program de guvernare 2013-2016

MEDIU

Politica în domeniul protecţiei mediului are scopul de a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat şi sănătos, care să asigure protejarea naturii, calitatea vieţii, în corelare cu o dezvoltare economică verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

Urmarim imbunătăţirea infrastructurii de mediu şi reducerea decalajului existent faţă de alte state membre ale UE, conservarea biodiversităţii, reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului si, in acelasi timp, promovarea producţiei de energie din surse alternative, regenerabile şi nepoluante si stimularea creşterii economice durabile, cu accent pe crearea de noi locuri de muncă “verzi”. Un instrument esential va fi creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, precum si pregatirea Cadrului Financiar Multianual 2014-2020.

Acordam o atentie speciala imbunătăţirii gradului de transparenta a luarii deciziilor, precum și conştientizarii, informarii, consultarii şi participarii tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul.

Protecţia mediului

a. Combaterea schimbărilor climatice

 • Finalizarea Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice pentru perioada 2013-2020, care vizeaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră in acord cu angajamentele asumate prin pachetul Energie Schimbari climatice
 • Elaborarea Planurilor de Actiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în sectoarele care intră sub incidenţa Deciziei nr. 406/2009/CE privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (sectoare care nu intra sub incidenta schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii cu efect de sera)
 • Sprijinirea autoritatilor locale pentru dezvoltarea unor strategii proprii privind combaterea schimbarilor climatice la nivel local.
 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea, până în 2020, a angajamentelor asumate de România pentru implementarea pachetului ”Energieschimbări climatice”
 • Finanţarea, prin Fondul pentru Mediu, a proiectelor publice și private, care au ca rezultat demonstrabil reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (eficienţa energetică în sectorul industrial, rezidenţial și public, recuperarea gazului metan de la depozitele de deșeuri și utilizarea acestuia ca resursă energetică, utilizarea surselor de energie regenerabilă);
 • Finanţarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, din veniturile obţinute din licitaţiile sub prevederile ETS, care se realizeaza centralizat la nivel European;
 • Îmbunătăţirea dialogului cu operatorii care intră sub incidenţa prevederilor schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (ETS), în scopul conformării cu cerinţele impuse de aceasta;
 • Adaptarea la efectele schimbarilor climatice
 • Finalizarea Strategiei nationale de adaptare la efectele schimbarilor climatice, in acord cu Carta europeana a adaptarii;
 • Dezvoltarea colaborării cu celelalte autorităţi publice centrale și locale pentru dezvoltarea Planurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice;
 • Îmbunatatirea cadrului legislativ a metodologiilor, normelor si reglementarilor in domeniul sistemului national de meteorologie, in vederea punerii in aplicare a planului de acțiuni;
 • Reducerea vulnerabilităţii pe termen mediu si lung la efectele schimbărilor climatice prin dezvoltarea planurilor de actiuni la nivel central, regional si local privind adaptarea la efectele schimbarilor climatice

b. Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale

 • Aprobarea şi implementarea Strategiei naţionale şi a Planului de Acţiune privind conservarea biodiversităţii 2013-2020;
 • Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional pentru un management coerent al reţelei de arii naturale protejate;
 • Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de interes comunitar şi stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare a acestora;
 • Planuri de management pentru ariile naturale protejate;
 • Stabilirea metodologiilor de acordare a compensaţiilor pentru proprietarii şi concesionarii de terenuri aflate în ariile naturale protejate;
 • Stabilirea unui sistem unitar de management al speciilor strict protejate;
 • Evaluarea economică a serviciilor asigurate de sistemele ecologice naturale şi seminaturale;
 • Implementarea conceptului privind pastrarea integritatii si functionarii sistemelor ecologice, managementului durabil al resusrselor naturale din componentele marine si terestre ale zonei de coasta
 • Masuri privind managementul integrat al zonei costiere pentru asigurarea sistemului suport necesar conservarii resurselor aferente zonelor de coasta, ca parte a retelei europene Natura 2000, desemnata conform prevederilor comunitare in domeniu

c. Revitalizarea Deltei Dunării prin management adaptativ bazat pe conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale

 • Inventarierea şi cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de interes conservativ;
 • Stabilirea metodologiilor și a sistemului de monitorizare a stării de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de interes comunitar;
 • Plan de management integrat al Deltei Dunării;
 • Stabilirea sistemului de monitorizare a traficului pe canalele şi lacurile din Delta Dunării;
 • Sistem de canalizare şi alimentare cu apă şi sistem de management integrat al deşeurilor pentru toate localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”
 • Crearea unor mecanisme care să susţină dezvoltarea durabilă a comunitatilor şi creşterea standardelor de viaţă pentru populaţia locală
 • Program multianual de finanţare pentru Delta Dunării

d. Managementul deșeurilor și substanţelor periculoase

 • Transformarea deșeurilor într-o resursă, potrivit Foii de parcurs a UE privind utilizarea eficientă a resurselor
 • Planificare strategica la nivel zonal a gestionării deșeurilor pentru completarea/realizarea investiţiilor necesare îndeplinirii obiectivelor europene în domeniu
 • Accelerarea realizarii sistemelor integrate de gestiune a deșeurilor, inclusiv prin îmbunătăţirea absorbtiei fondurilor europene;
 • Extinderea și îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor;
 • Creșterea cantităţii de deșeuri intrate în circuitul de reciclare;
 • Imbunătăţirea capacităţii instituţionale în domeniul managementului chimicalelor
 • Eficientizarea cooperării cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice.

e. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului; controlul poluării industriale

 • Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului naţional de monitorizare a calităţii aerului;
 • Reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii în zonele rezidenţiale;

Prevenirea şi controlul poluării industriale prin:

 • asigurarea investiţiilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor stabilite în Tratatul de Aderare a României la UE
 • adoptarea de către industrie a celor mai bune tehnici disponibile în temeiul Directivei privind emisiile industriale
 • Intensificarea controlului aplicării legislaţiei în domeniu
 • Imbunatatirea sistemului de prognoza, avertizare si informarea populatiei precum si capacitaea de raspuns in caz de accidente: radiologic, chimic, inclusiv in context transfrontier.

f. Protecţia solului şi a subsolului

 • Aprobarea Strategiei nationale pentru gestionarea durabila a siturilor contaminate
 • Reducerea suprafeţelor siturilor contaminate, reducerea efectelor de hazard geologic natural şi antropic
 • Garantarea faptului că deciziile legate de exploatarea terenurilor, adoptate la toate nivelurile, ţin seama în mod corespunzător și de impactul asupra mediului, nu numai de cel social și economic
 • Integrarea politicii de mediu în celelalte politici sectoriale și aplicarea principiilor dezvoltării durabile
 • Efectuarea de evaluări ex-ante sistematice ale impactului social, economic și de mediu al tuturor iniţiativelor politice la nivel naţional, pentru a se asigura coerenţa și eficacitatea acestora
 • Monitorizarea aplicării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, pe baza unor indicatori cuantificabili
 • Creşterea rolului Comitetului interministerial de integrare a politicii de mediu în celelalte politici sectoriale
 • Crearea unor mecanisme eficiente pentru îmbunătăţirea cooperării între autorităţi în scopul unei mai bune reglementări în domeniul protecţiei mediului
 • Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative în domeniul mediului
 • Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul protecţiei mediului și asigurarea unei instruiri sistematice a personalului
 • Întărirea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene în cadrul POS Mediu
 • Eficientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu cerinţele de mediu în desfășurarea oricăror activităţi cu impact de mediu
 • Îmbunătăţirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul
 • Conștientizarea cetăţenilor cu privire la protecţia mediului
 • Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei pentru stabilirea de curricule specifice
 • Sprijinirea organizaţiilor neguvernamentale în procesul de conștientizare a cetăţenilor cu privire la protecţia mediului
 • Asigurarea unei mai mari transparenţe a procesului de luare a deciziei
 • Dinamizarea comunicării cu societatea civilă
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii în cadrul comunităţilor
 • Dezvoltarea durabilă a orașelor
 • Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi – obiectiv de 26 mp/locuitor
 • Dezvoltarea în jurul marilor zone urbane a unor spaţii verzi complexe, formate din spaţii împădurite şi luciu de apă
 • Finalizarea relocării în periurban a operatorilor economici generatori de noxe, zgomot şi pulberi
 • Conformarea cu standardele europene de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apa-canal si statii de epurare si cresterea calitatii serviciilor aferente
 • Creşterea ponderii transportului în comun, a interconectării sale şi facilitarea mijloacelor de transport „verzi”
 • Planificarea amenajării urbane şi elaborarea Regulamentului de urbanism bazat pe principii ecologice
 • Întărirea controalelor și sancţiunilor pentru respectarea curăţeniei urbane.

Alimentaţie sănătoasă

 

 • Susţinerea unei agriculturi ecologice şi a produselor agricole ecologice ca opţiune strategică de dezvoltare pentru România
 • Unificarea şi clarificarea cadrului legal naţional privind organismele modificate genetic.

Achiziţii publice verzi

 • Promovarea achiziţiilor publice verzi şi introducerea criteriilor de mediu şi sociale care să permită îmbunătăţirea calităţii produselor si serviciilor oferite cetatenilor.
 • Încurajarea achiziţiilor publice verzi prin elaborarea şi aprobarea unui Plan de Acţiune pentru Achiziţiile Publice Verzi care să urmărească:
 • promovarea modelelor de producţie şi consum durabile;
 • încurajarea dezvoltării şi aplică