Menu 
 
 

Legislaţie orizontală

 

Nr.

crt.

Regulamentul

comunitar

Instituţia responsabilă

Cadrul legislativ existent

Măsuri legislative

care se impun

Termen pentru

îndeplinirea măsurilor asumate

Stadiul

măsurilor asumate

32006R1367
Regulamentul (CE) Nr. 1367/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în probleme de mediu (JO L 264, 25.09.2006, p. 13–19)

MMSC1

HG nr. 878/2005 (MO nr. 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificat de OUG nr. 70/2009 (MO nr. 444/29.06.2009) HG nr. 564/2006 (MO nr. 406/10.05.2006) privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul Legea nr. 554/2004 (MO nr. 1154/07.12.2004) a contenciosului administrativ, modificată şi completata de OUG nr. 190/2005 (MO nr. 1179/28.12.2005), Legea nr. 262/2007 (MO nr. 510/30.07.2007), Legea nr. 97/2008 (MO nr. 294/15.04.2008), Legea nr. 100/2008 (MO nr. 375/16.05.2008), Legea nr. 202/2010 (MO nr. 714/26.10.2010), Legea nr. 299/2011 (MO nr. 916/22.12.2011), şi Legea nr. 76/2012 (MO nr. 365/30.05.2012)

-

-

-

32008R1205

Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele (Text cu relevanţă pentru SEE) (JO L 326, 4.12.2008, p. 12-30)

ANCPI2

MMSC

MApN

MDRAP3

AR4

INS5

MC6

MAE7

AL8

MT9

MADR10

MED11

MTS12

ANRM13

MS14

ME15

OG nr. 4/2010 (MO nr. 66/29.01.2010) privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în României aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2010 (MO nr. 695/18.10.2010), modificată de OUG nr. 16/2012 (MO nr. 314/10.05.2012), aprobată prin Legea nr. 132/2012 (MO nr. 498/19.07.2012) şi OG nr. 32/2013 (MO nr. 553/30.08.2013)

 

Proiect de HG privind responsabilităţile specifice ale autorităţilor publice pentru realizarea temelor prevăzute în anexele nr. 1-3 ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, precum şi stabilirea unor structuri tehnice care se constituie în scopul facilitării realizării seturilor de date spaţiale

Mai 2014

In curs de elaborare

32009R0976

Regulamentul (UE) nr. 976/2009 de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte serviciile de rețea (JO L 274, 20.10.2009, p. 9-18), modificat de Regulamentul nr. 1088/2010

ANCPI

OG nr. 4/2010 (MO nr. 66/29.01.2010) privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în României aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2010 (MO nr. 695/18.10.2010), modificată de OUG nr. 16/2012 (MO nr. 314/10.05.2012), aprobată prin Legea nr. 132/2012 (MO nr. 498/19.07.2012) şi OG nr. 32/2013 (MO nr. 553/30.08.2013)

 

Proiect de HG privind responsabilităţile specifice ale autorităţilor publice pentru realizarea temelor prevăzute în anexele nr. 1-3 ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, precum şi stabilirea unor structuri tehnice care se constituie în scopul facilitării realizării seturilor de date spaţiale

Mai 2014

In curs de elaborare

32010R0268

Regulamentul (UE) nr. 268/2010 al Comisiei din 29 martie 2010 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte accesul instituţiilor şi organismelor comunitare, în condiţii armonizate, la seturile şi serviciile de date spaţiale ale statelor membre (JO L 83, 30.03.2010, p. 8-9)

ANCPI

MMSC

MApN

MDRAP

AR

INS

MC

MAE

AL

MT

MADR

MED

MTS

ANRM

MS

ME

OG nr. 4/2010 (MO nr. 66/29.01.2010) privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în României aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2010 (MO nr. 695/18.10.2010), modificată de OUG nr. 16/2012 (MO nr. 314/10.05.2012), aprobată prin Legea nr. 132/2012 (MO nr. 498/19.07.2012) şi OG nr. 32/2013 (MO nr. 553/30.08.2013)

HG nr. 1288/2012 (MO nr. 894/28.12.2012) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, modificată de HG nr. 539/2013 (MO nr.487/02.08.2013)

Proiect de HG privind responsabilităţile specifice ale autorităţilor publice pentru realizarea temelor prevăzute în anexele nr. 1-3 ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, precum şi stabilirea unor structuri tehnice care se constituie în scopul facilitării realizării seturilor de date spaţiale

Mai 2014

In curs de elaborare

32010R1089Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 323, 08.12.2010, p.11-102), modificat de Regulamentul nr. 102/2011 şi Regulamentul (UE) nr. 1253/2013

ANCPI

MMSC

MApN

MDRAP

AR

INS

MC

MAE

AL

MT

MADR

MED

MTS

ANRM

MS

ME

OG nr. 4/2010 (MO nr. 66/29.01.2010) privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în României aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2010 (MO nr. 695/18.10.2010), modificată de OUG nr. 16/2012 (MO nr. 314/10.05.2012), aprobată prin Legea nr. 132/2012 (MO nr. 498/19.07.2012) şi OG nr. 32/2013 (MO nr. 553/30.08.2013)

Proiect de HG privind responsabilităţile specifice ale autorităţilor publice pentru realizarea temelor prevăzute în anexele nr. 1-3 ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, precum şi stabilirea unor structuri tehnice care se constituie în scopul facilitării realizării seturilor de date spaţiale

Mai 2014

In curs de elaborare

 

1 MMSC – Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice

2ANCPI – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

3 MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

4 AR – Academia Română

5 INS – Institutul Naţional de Statistică

6 MC – Ministerul Culturii

7MAE – Ministerul Afacerilor Externe

8AL – Autorităţile executive ale administraţiei publice locale

9 MT – Ministerul Transporturilor

10MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

11 MED – Ministerul Educaţiei Naţionale

12 MTS – Ministerul Tineretului si Sportului

13 ANRM -Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

14 MS – Ministerul Sănătăţii

15 ME – Ministerul Economiei