Menu 
 
 

Calitatea apei

 

 

Directiva/Actul normativ românesc

 

Actul normativ românesc asigură Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, modificată de Directivele 2008/32/CE, 2008/105/CE şi 2009/31/CE şi de Decizia 2455/2001/CE – transpusă total

Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999(MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010), aprobată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 69/2013 (MO 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 (MO nr. 819/21.12.2013)

T

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)

T

OM nr. 1012/2005 (MO nr. 978/03.11.2005) pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

T

HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificat de HG nr. 662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005), HG nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006), completat de HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007)

I

OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

I

HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă

I

OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

I

HG nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.04.2011) pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României

I

OM nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

I

OM nr. 873/2012 (MO nr. 287/02.05.2012) pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor

I

OM MMSC nr. 1613/2013 (MO nr. 433/16.07.2013) pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

I

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentele (CE) nr. 1882/2003 şi 1137/2008 – transpusă total

HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat de HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

T

Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999(MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010), aprobată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 69/2013 (MO 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 (MO nr. 819/21.12.2013)

T

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)

T

OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

T/I

OM MMGA1/MAPDR2 nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) privind aprobarea Normativului Tehnic privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se folosesc nămoluri de epurare

T

Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii(versiune codificată)transpusă total

HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 746/09.11.2010) şi HG nr. 707/2013 (MO nr. 597/25.09.2013)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

T

Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999(MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010), aprobată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 69/2013 (MO 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 (MO nr. 819/21.12.2013)

T

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)

T

HG nr. 585/2002 (MO nr. 485/05.07.2002) pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată de HG nr. 2202/2004 (MO nr. 1225/20.12.2004) şi HG nr. 185/2005 (MO nr. 247/24.03.2005)

T

OM nr. 245/2005 (MO nr. 565/01.07.2005) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice – alge verzi, dafnia, peşti

I

OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase

I

OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

I

OM nr. 31/2006 (MO nr. 234 bis/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)

I

OM nr. 799/2012 (MO nr. 151/07.03.2012) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

I

Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea întreţinerii vieţii piscicole (versiune codificată), modificată de Regulamentul nr. 1137/2008 – transpusă total

HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, modificată şi completată de HG nr. 563/2006 (MO nr. 406/10.05.2006)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

T

Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată), modificată de Regulamentul nr. 1137/2008 – transpusă total

HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, modificata de HG nr. 467/2006 (MO nr. 349/18.04.2006), HG nr. 859/2007 (MO nr. 535/07.08.2007)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

T

Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţii proveniţi din surse agricole, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 şi de Regulamentul nr. 1137/2008 transpusă total

HG nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificat de HG nr. 1360/2005 (MO nr. 1061/28.11.2005)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

T

OM nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

I

OM nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizării Monitoringului suport naţional integrat de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniţi din surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor proveniti din surse agricole in apele de suprafaţă şi in apele subterane

I

OM MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 (MO nr. 471/03.06.2005) pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

I

OM MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 (MO nr. 529/22.06.2005) privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

I

OM MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 (MO nr. 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

I

OM MMDD3/MADR nr. 1552/743/2008 (MO nr. 851/18.12.2008) pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole

I

Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat şi de abrogare a Directivei 76/160/CEE, modificată de Rgulamentul 596/2009 transpusă total

HG  nr. 546/2008  (MO nr. 404/29.05.2008)  privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere, modificată şi completată de HG nr. 389/2011 (MO nr. 290/26.04.2011)

T

HG nr. 459/2002 (MO nr. 350/27.05.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, modificat de HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008)

I

HG  nr. 88/2004 (MO nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, modificat de HG nr. 836/2007 (MO nr. 560/15.08.2007) şi HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008)

I

OM MS nr. 183/2011 (MO nr. 199/22.03.2011) privind aprobarea Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere

I

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, modificată de Rgulamentul 596/2009 transpusă total

Legea nr. 458/2002 (MO nr. 875/12.12.2011) privind calitatea apei potabile (republicare), modificată de Legea nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004), OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010) aprobată de Legea nr. 124/2010 (MO nr. 459/06.07.2010), OG nr. 1/2011 (MO nr. 69/26.01.2011), aprobată de Legea nr. 182/2011 (MO nr. 733/19.10.2011), cu rectificarea nr. 458/2012 (MO nr. 58/24.01.2012)

T

OM MMP/MS nr. 638/299/2010 (MO nr. 290/4.05.2010) privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile

T

HG nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi procedura de autorizare sanitară pentru folosirea şi stocarea apei potabile, modificat de OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010) şi HG nr. 342/2013 (MO nr. 351/13.06.2013)

I

OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă

I

OM nr. 1193/1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitară pentru sistemele publice de depozitare a apei potabile

I

HG nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică

I

OM MMP4 nr. 1278/2011 (MO nr.334/13.05.2011) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică

I

OM MSP5 nr. 1861/2008  (MO nr. 772/18.11.2008)pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

I

OM MMP/MS nr. 1483/89/2011 (MO nr. 440/23.06.2011) pentru aprobarea Criteriilor şi pragurilor critice aferente sectorului alimentare cu apă

I

Directiva 80/68/CEE privind protectia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase, amendată de Directiva 91/692/CE - transpusă total (abrogată de Directiva 2000/60/CE începând cu 21.12.2013)

HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) şi HG nr. 1038/2010 (MO nr. 746/09.11.2010) şi HG nr. 707/2013 (MO nr. 597/25.09.2013)

T

HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului

T

Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999(MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010), aprobată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 69/2013 (MO 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 (MO nr. 819/21.12.2013)

T

HG nr. 585/2002 (MO nr. 485/05.07.2002) pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificat de HG nr. 2202/2004 (MO nr. 1225/20.12.2004), HG nr. 185/2005 (MO nr. 247/24.03.2005)

T

OM nr. 662/2006 (MO.nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

I

OM nr. 1049/2002 (nepublicat) pentru aprobarea unui Plan de măsuri pentru eliminarea şi reducerea riscului de poluare în apele subterane

I

Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării – transpusă total

HG nr. 53/2009 (MO nr. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, modificată şi completată de HG nr. 449/2013 (MO nr. 434/17.07.2013) şi HG nr. 882/2013 (MO nr. 711/19.11.2013)

T

OM MM6 nr. 137/2009 (MO nr. 170/18.03.2009) privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România

T

OM MMP nr. 1278/2011 (MO nr. 334/13.05.2011) pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică

I

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundaţii – transpusă total

Legea Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 948/1999(MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010), aprobată prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 69/2013 (MO 386/28.06.2013), aprobată prin Legea nr. 357/2013 (MO nr. 819/21.12.2013)

T

HG nr. 846/2010 (MO nr. 626/06.09.2010) pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung

I

OM MDRAP/MAI/MMSC nr. 330/44/2.178/2013 (MO nr. 456/24.07.2013) pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

I

HG nr. 663/2013 (MO nr. 565/05.09.2013) pentru modificarea HG nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hăţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii

I

OM MDRAP/DAPP/ nr. 3423/170/2013 (MO nr. 771/10.12.2013) privind aprobarea conţinutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administraţia Naţională „Apele Române“ şi consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii

I

Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de actiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin - transpusă total

OUG nr. 71/2010 (MO nr. 452/02.07.2010) privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată prin Legea nr. 6/2011 (MO nr. 159/04.03.2011), modificată de Legea nr. 205/2013 (MO nr. 399/03.07.2013)

T

Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/60/CE – transpusă total

Directiva 2013/39/UE de modificare a Directivelor 2000/60/CE şi 2008/105/CE în ceea ce priveşte substanţele prioritare din domeniul politicii apei – termen de transpunere 14 septembrie 2015

HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 746/09.11.2010) şi HG nr. 707/2013 (MO nr. 597/25.09.2013)

T

Directiva 2009/90/CE de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE, a specificaţiilor tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor transpusă total

HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 0746/09.11.2010)

T

 

 

1 MMGA – Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

2 MAPDR – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

3 MMDD – Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

4 MMP – Ministerul Mediului şi Pădurilor

5 MSP – Ministerul Sănătăţii Publice

6 MM – Ministerul Mediului