Menu 
 
 

Protectia naturii

 

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, modificată de Directivele 97/62/CE, 2006/105/CE, 2013/17/UE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total
OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată de OUG nr. 154/2008 (MO nr. 787/25.11.2008), Legea nr. 329/2009 (MO nr. 761/09.11.2009), adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011) şi modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

T

Lege nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, modificată şi completată de Legea nr. 197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007), modificată de Legea nr. 215/2008 (MO nr. 757/10.11.2008), OUG  nr. 154/2008(MO nr. 787/25.11.2008), Legea nr. 80/2010 (MO nr. 300/10.05.2010), OUG nr. 102/2010 (MO nr. 810/03.12.2010) aprobata de Legea nr. 66/2011 (MO nr. 329/12.05.2011), modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

T

OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), modificată de OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007), OUG nr. 114/2007 (MO nr. 713/22.10.2007), OUG nr. 164/2008 (MO nr. 808/03.12.2008), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 58/2012 (MO nr. 706/16.10.2012)

T

OM MMGA nr. 207/2006 (MO nr. 284/29.03.2006) privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia

I

OM MMDD nr. 1964/2007 (MO nr. 98/7.02.2008) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de OM nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011)

T/I

OM MMDD nr. 410/2008 (MO nr. 339/01.05.2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009)

T/I

OM nr. 979/2009 (MO nr. 500/20.07.2009) privind introducerea de specii alohtone, intervenţiile asupra speciilor invazive, precum şi reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, pe teritoriul naţional

T/I

OM MMP nr. 19/2010 (MO nr. 82/8.02.2010) pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

T/I

HG nr. 323/2010 (MO nr. 275/28.04.2010) privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

I

OM MM1/MAPDR2 nr. 203/14/2009 (MO nr. 167/17.03.2009) privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice

I

OM nr. 338/2013 (MO nr. 160/26.03.2013) privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanta comunitara si/sau arii naturale protejate de interes national

I

OM nr. 1470/2013 (MO nr. 441/19.07.2013) privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, modificat de OM nr. 2438/2013 (MO nr. 637/15.10.2013), OM nr. 2480/2013 (MO nr. 663/29.10.2013) şi OM nr. 2513/2013 (MO nr. 666/30.10.2013)

I

Proiect de OM pentru completarea OM nr. 338/2013 privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară, arii speciale de protecţie avifaunistică şi/sau arii naturale protejate de interes naţional

I

Proiect de OUG pentru modificareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

T

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

T

Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, modificată de Directiva 2013/17/UE – transpusă total

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată de OUG nr. 154/2008 (MO nr. 787/25.11.2008), Legea nr. 329/2009 (MO nr. 761/09.11.2009), adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011) şi modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

T

Lege nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, modificată şi completată de Legea nr. 197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007), modificată de Legea nr. 215/2008 (MO nr. 757/10.11.2008), OUG  nr. 154/2008(MO nr. 787/25.11.2008), Legea nr. 80/2010 (MO nr. 300/10.05.2010), OUG nr. 102/2010 (MO nr. 0810/03.12.2010) aprobata de Legea nr. 66/2011 (MO nr. 329/12.05.2011), modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 757/12.11.2012)

T

OM nr. 207/2006 (MO nr. 284/29.03.2006) privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia

I

HG nr. 1284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat şi completat de HG nr. 971/2011 (MO nr. 715/11.10.2011)

T/I

HG nr. 323/2010 (MO nr. 275/28.04.2010) privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

I

OM MM/MAPDR nr. 203/14/2009 (MO nr. 167/17.03.2009) privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice

I

OM nr. 338/2013 (MO nr. 160/26.03.2013) privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanta comunitara si/sau arii naturale protejate de interes national

I

Proiect de OM pentru completarea OM nr. 338/2013 privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanţă comunitară, arii speciale de protecţie avifaunistică şi/sau arii naturale protejate de interes naţional

I

Directiva 1999/22/CE privind animalele salbatice din gradini zoologice – transpusă total
Lege nr. 191/2002 (MO nr. 271/23.04.2002) grădinilor zoologice şi acvariilor publice

T

OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)

T

OM MMDD nr. 755/2007 (MO nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice

I

OM MMDD nr. 1798/2007 (MO nr. 808/27.11.2007) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat de OM nr. 1298/2011 (MO nr. 316/09.05.2011) şi OM nr. 3839/2012 (MO nr. 795/27.11.2012)

I

Proiect de Ordin pentru modificarea OM MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

I

Directiva 83/129/CEE privind importul în statele membre de piele de pui de focă şi de produse derivate, modificată de Directivele 85/444/CEE şi 89/370/CEE – transpusă total
OM MMDD nr. 410/2008 (MO nr. 339/01.05.2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009)

T

 

1 MM – Ministrul Mediului

2 MAPDR – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale