Menu 
 
 

Managementul deseurilor

 

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive transpusă total

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor, modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 837/25.11.2012)

T

HG nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

T

OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) privind aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat de OM nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/07.12.2005) şi de OM nr. 3970/2012 (MO nr. 858/19.12.2012)

T/I

HG nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor modificat de HG nr. 358/2007 (MO nr. 271/24.04.2007)

I

OM nr. 951/2007 (MO nr. 497/25.07.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor

I

OM MMGA/MIE nr. 1364/1499/2006 (MO nr. 232/4.04.2007) de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor

I

OM nr. 1385/2006 (MO nr. 66/29.01.2007) privind aprobarea procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional si judeţean

I

OM nr. 756/2004 (MO nr. 86/26.01.2006) pentru aprobarea Normativului Tehnic privind incinerarea deşeurilor

I

OM nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, completat şi modificat de OM nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005) şi OM nr. 3970/2012 (MO nr. 858/19.12.2012)

I

 

OM nr. 1798/2007    (MO nr. 808/27.11.2007) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, modificat de OM nr. 1298/2011 (MO nr. 316/09.05.2011) şi de OM nr. 3839/2012 (MO nr. 795/27.11.2012)

I

HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată de HG nr. 17/2012 (MO nr. 481/20.01.2012)

T

OM MMP/MADR/MAI/MDRT nr. 135/84/76/1.284/2010 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

T/I

OM nr. 863/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

T/I

HG nr. 210/2007   (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului

T

Legea nr. 132/2010 (MO nr. 461/06.07.2010) privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

I

Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale

I

HG nr. 870/2013   (MO nr. 750/04.12.2013) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020

I

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

T

Proiect de Ordin pentru modificarea OM nr. 1798/2007 pentru aprobareaProcedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

I

Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, Regulamentul (CE) 1137/2008 şi Directiva nr. 2011/97/UE – transpusă total

HG nr. 349/2005 (MO nr. 394/10.05.2005) privind depozitarea deşeurilor, modificat de HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) şi HG nr. 1292/2010 (MO nr. 862/22.12.2010)

T

OM nr. 775/2006 (MO nr. 675/07.08.2006) pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, completat de OM nr. 27/2007 (MO nr. 194/21.03.2007)

T

OM nr. 95/2005 (MO nr. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, modificat de OM nr. 3838/2012 (MO nr. 795/27.11.2012)

T/I

OM nr. 757/2004 (MO nr. 86/26.01.2005) privind aprobarea Normelor Tehnice cu privire la depozitarea deşeurilor, modificat de OM nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/07.12.2005)

I

HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificat şi completat de HG nr. 17/2012 (MO nr. 48/20.01.2012)

T

OM MMP/MADR/MAI/MDRT nr. 135/84/76/1.284/2010 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

T/I

OM nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat de OM nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005) şi de OM nr. 3970/2012 (MO nr. 858/19.12.2012)

T/I

Proiect de OM pentru modificarea OM nr. 1798/2007 pentru aprobareaProcedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

I

Directiva 2011/97/UE de modificare a Directivei 1999/31/CE în ceea ce priveşte criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deşeu – termen de transpunere 15.03.2013

Proiect de HG privind aprobarea criteriilor specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deşeu

T

Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE, modificată de Regulamentul nr. 596/2009 – transpusă parţial

HG nr. 856/2008 (MO nr. 624/ 27.08.2008) privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

T

OUG nr. 68/2007 (MO nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Lege nr. 19/2008 (MO nr. 170/05.03.2008), modificată prin OUG nr. 15/2009 (MO nr. 149/10.03.2009) aprobată prin Lege nr. 308/2009 (MO nr. 680/09.10.2009), completată de OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011) şi modificată de Legea nr. 249/2013 (MO nr. 456/24.07.2013)

T

OM MMP/MECMA/ANRM nr. 2042/2934/180/2010 (MO nr. 67/26.01.2011) privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia

I

OM ANRM/MMSC/ME 202/2881/2348/2013 (MO nr. 1/06.01.2014) pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere

T

Proiect de OM (ME şi MMSC) privind normativele de proiectare, construcţie, exploatare şi întreţinere, închidere şi post-închidere a instalaţiei pentru deşeuri provenind din industria minieră

I

Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, amendată de Directivele 2004/12/CE, 2005/20/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total

Directiva 2013/2/UE de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje – termen de transpunere 30.09.2013

HG nr. 621/2005 (MO nr. 639/20.07.2005) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificat si completat de HG nr. 1872/2006 (MO nr. 15/10.01.2007) şi HG nr. 247/2011 (MO nr. 265/14.04.2011)

T

 

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor, modificată de Legea nr. 187/2012 (MO nr. 837/25.11.2012)

T

HG nr. 1470/2004 (MO nr. 954/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, modificat de HG nr. 358/2007 (MO nr. 271/24.04.2007)

T

OM MEC nr. 128/2004 (MO nr. 244/19.03.2004) privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, modificat de OM nr. 918/2009 (MO nr. 337/20.05.2009)

T

OM MMGA/MIE1 nr. 1364/1499/2006 (MO nr. 232/4.04.2007) de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor

I

OUG nr. 196/2005 (MO nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 (MO nr. 393/08.05.2006), modificată de Legea nr. 292/2007 (MO nr. 758/08.11.2007), OUG nr. 37/2008 (MO nr. 276/08.04.2008), OUG nr. 15/2010 (MO nr. 192/26.03.2010), Legea nr. 167/2010 (MO nr. 504/20.07.2010), OUG nr. 115/2010 (MO nr. 862/22.12.2010), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OG nr. 31/2013 (MO nr. 553/30.08.2013)

I

OM nr. 493/2006 (MO nr. 456/25.05.2006) privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, modificat de OM nr. 1140/2006 (MO nr. 888/31.10.2006), OM nr. 1823/2007 (MO nr. 838/07.12.2007), OM nr. 978/2009 (MO nr. 502/21.07.2009), OM nr. 1027/2010 (MO nr. 480/13.07.2010), OM nr. 1761/2010 (MO nr. 728/02.11.2010), OM nr. 2406/2011 (MO nr. 750/25.10.2011)

I

OM MMP/MECMA/MAI nr. 2742/3190/305/2011 (MO nr. 48/20.01.2012) pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare

T/I

OM nr. 794/2012 (MO nr. 130/23.02.2012) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

I

Proiect de OM pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 1 din HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

T

Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), modificată de Directivele 2003/108/CE, 2008/34/CE şi 2008/112/CEtranspusă total(abrogată începând cu 15.02.2014 de 32012L0019)

HG nr. 1037/2010 (MO nr. 728/02.11.2010) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

T

OUG nr. 196/2005 (MO nr. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 (MO nr. 393/08.05.2006), modificată de Legea nr. 292/2007 (MO nr. 758/08.11.2007), OUG nr. 37/2008 (MO nr. 276/08.04.2008), OUG nr. 15/2010 (MO nr. 192/26.03.2010), Legea nr. 167/2010 (MO nr. 504/20.07.2010), OUG nr. 115/2010 (MO nr. 862/22.12.2010), Legea nr. 71/2011 (MO nr. 329/12.05.2011) şi OG nr. 31/2013 (MO nr. 553/30.08.2013)

T

OM MMGA/MEC nr. 1225/721/2005 (MO nr. 1161/21.12.2005) privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, modificat de OM MMGA/MEC nr. 1269/820/2006 (MO nr. 1012/20.12.2006), OM MMDD/MEC nr. 910/1704/2007 (MO nr. 428/27.06.2007)

I

 

OM MMGA/MEF nr. 1223/715/2005 (MO nr. 1/03.01.2006) privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificat de OM MMDD/MEF nr. 706/1667/2007 (MO nr. 307/9.05.2007)

I

 

OM MMGA/MEC/ANPC nr. 556/435/191/2006 (MO nr. 608/13.07.2006) privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006

I

 

OM nr. 901/2005 (MO nr. 910/12.10.2005) privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea DEEE care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea si sănătatea personalului din punctele de colectare

I

 

OM nr. 1099/2007 (nu este publicat in MO) pentru modificarea si completarea OM nr. 66/2006 (nu este publicat in MO) privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

I

OM nr. 2264/2011 (MO nr. 715/11.10.2011)privind aprobarea metodologiei de calcul a ratei anuale de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

I

Proiect de OM pentru abrogarea OM nr. 1.223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

I

Proiect de OM pentru abrogarea OM nr. 1225/2005 privind autorizarea organizaţiilor colective

I

Directiva2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) – termen de transpunere 14.02.2014

Proiect de HG pentru transpunerea Directivei 2012/19/UE

T

Directiva 2011/65/UE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, modificată de Directiva delegată 2012/50/UE şi Directiva delegată 2012/51/UE transpusă totală

HG nr. 322/2013 (MO nr. 348/13.06.2013) privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

T

OM MMSC nr. 1601/2013 (MO nr. 465/26.07.2013) pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

T

Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, modificată de Deciziile 2002/525/CE, 2005/63/CE, 2005/438/CE, 2005/673/CE, 2008/689/EC, 2010/115/UE, Directiva 2008/33/CE, Directiva 2008/112/CE şi Directiva 2011/37/UE – transpusă total

Directiva 2013/28/UE  a Comisiei din 17 mai 2013 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz – termen de transpunere 22.08.2013

HG nr. 2406/2004 (MO nr. 32/11.01.2005) privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, modificat de HG nr. 1313/2006 (MO nr 829/09.10.2006), HG nr. 1633/2009 (MO nr. 30/14.01.2010), HG nr. 907/2010 (MO nr. 635/9.09.2010) şi HG nr. 384/2012 (MO nr. 345/21.05.2012)

T

OM MMDD/MEF nr. 1226/1771/2007 (MO nr. 626/12.09.2007) pentru modificarea anexei la HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, completat de OM MMDD/MEcF nr. 344/732/2009 (MO nr. 291/05.05.2009)

T/I

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

T

OM MMGA/MAI/MTCT nr. 87/527/411/2005 (MO nr. 295/08.04.2005) privind modelul şi cerinţele certificatului de distrugere emis de întreprinderile autorizate când primesc vehiculele uzate pentru recuperare

T/I

OM MMGA/MEC nr. 1224/722/2005 (MO nr. 1178/27.12.2005) pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, modificat de OM MMDD/MEF nr. 985/1726/2007 (MO nr. 561/15.08.2007)

I

OM nr. 625/2007 (MO nr. 252/16.04.2007) privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

i

OM nr. 816/2006 (MO nr. 724/24.08.2006) pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, modificat de OM nr. 979/2006 (MO nr. 806/26.09.2006)

I

OG nr. 82/2000 (MO nr. 413/30.08.2000) privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003 (MO nr. 367/29.05.2003), cu modificările şi completările ulterioare

I

Proiect de HG pentru modificarea și completarea HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

T

Directiva 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/CEE, modificată de Directivele 2008/12/CE şi 2008/103/CE - transpusă total

Directiva 2013/56/UE din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori, în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a bateriilor şi acumulatorilor portabili care conţin cadmiu şi sunt destinaţi utilizării în uneltele electrice fără fir şi a bateriilor tip „nasture” cu conţinut redus de mercur, şi de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei – termen de transpunere 01.07.2015

HG nr. 1132/2008  (MO nr. 667/25.09.2008)  privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificat şi completat de HG nr. 1079/2011 (MO nr. 780/3.11.2011)

T

OM MM2/ME3 nr. 1399/2039/2009 (MO nr. 797/23.11.2009) pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori

I

OM MMP/MECMA 2743/3189/2011  (MO nr. 24/12.01.2012) privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, modificat şi completat de OM MMP/MECMA nr. 2366/1548/2012 (MO nr. 623/29.08.2012)

I

Proiect de OM (ME si MMSC) privind metodologia pentru calcularea vânzărilor anuale de baterii şi acumulatori portabili

I

Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policlorurati şi trifenililor policloruraţi (PCB/PCT), modificată de Regulamentul nr. 596/2009 – transpusă total

HG nr. 173/2000 (MO nr.131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compusi similari, modificat de HG nr. 291/2005 (MO nr. 330/19.04.2005), HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) şi HG nr. 975/2007 (MO nr. 598/30.08.2007)

T

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

T

HG nr. 128/2002 (MO nr. 160/06.03.2002) privind incinerarea deşeurilor, modificat şi completat de HG nr. 268/2005 (MO nr. 332/20.04.2005), HG nr. 427/2010 (MO nr. 299/7.05.2010)

T

OM nr. 1179/2010 (MO nr. 603/26.08.2010) pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi

I

Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificată de Directiva 91/692/CE şi de Regulamentele (CE) nr. 807/2003 şi nr. 219/2009- transpusă total

Lege nr. 211/2011 (MO nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor

T

OM MMGA/MAPDR4 nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, completat de OM nr. 27/2007 (MO nr. 194/21.03.2007)

T

 

1 MIE – Ministerul Integrării Europene

2 MM – Ministerul Mediului

3 ME – Ministerul Economiei

4 MAPDR – Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale