Menu 
 
 

Controlul Poluarii Industriale

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) cu rectificarea din JO L 158, 19.06.2012 – transpusă total
Legea nr. 278/2013 (MO nr. 671/ 01.11.2013) privind emisiile industriale

T

OM nr. 818/2003 (MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată şi completată de OM nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005) şi OM nr. 3970/2012 (MO nr. 858/19.12.2012)

I

OM nr. 36/2004 (MO nr. 43/19.01.2004) privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

I

OM nr. 169/2004 (MO nr. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană

I

OM nr. 37/2003 (MO nr. 247/10.04.2003) pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtiei

I

Proiect de OM pentru înlocuirea OM nr. 818/2003 şi de abrogare a OM nr. 566/2003 şi OM nr. 37/2003 (în termen de 6 luni de la publicarea Legii nr. 278/2013)

I

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosfera a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mare, amendată de Directivele 2006/105/CE şi 2009/31/CE – transpusă total,se va abroga la data de 01.01.2016 prin Directiva 2010/75/UE (32010L0075)
HG nr. 440/2010  (MO nr. 352/27.05.2010) privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (abrogată începând cu 1 ianuarie 2016)

T

OM MMGA/MEC/MAI nr. 833/545/859/2005 (MO nr. 888/04.10.2005) pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

I

OM MAPAM1/MEC2/MAI3 nr. 712/199/126/2003 (MO nr. 145/18.02.2004) pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

I

Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase, amendată de Directivele 2003/105/CE şi 2012/18/UE şi de Regulamentele (CE) nr. 1882/2003 şi nr. 1137/2008 – transpusă total (se va abroga începând cu 01.06.2015 prin Directiva 2012/18/UE (32012L0018)
HG nr. 804/2007 (MO nr. 539/08.08.2007) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată de HG nr. 79/2009 (MO nr. 104/20.02.2009)

T

OM nr. 647/2005 (MO nr. 460/31.05.2005) pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase

I

OM MMGA/MAI nr. 520/1318/2006 (MO nr. 522/16.06.2006) privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

I

OM nr. 1299/2005 (MO nr. 77/27.01.2006) privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
OM nr. 142/2004 (MO nr. 191/04.03.2004) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

I

OM nr. 1084/2003 (MO nr. 118/10.02.2004) privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi respectiv, a accidentelor majore produse

I

OM nr. 251/2005 (MO nr. 298/11.04.2005) pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, modificat de OM nr. 3968/2012 (MO nr. 828/10.12.2012)

I

Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului – termen de transpunere 14.02.2014 (pentru articolul 30) şi 31.05.2015
Proiect de HG pentru transpunerea Directivei 2012/18/UE

T

Proiect de HG privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, pentru transpunerea art. 30 şi art. 31 al Directivei 2012/18/UE

T

Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici, modificat de Directiva 2006/105/CE şi Regulamentul (CE) nr. 219/2009 – transpusă total
HG nr. 1856/2005 (MO nr. 23/11.01.2006) privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici

T

Legea nr. 271/2003 (MO nr. 470/01.07.2003) pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva, 13.11.1979, adoptată la Aarhus, 24.06.1998 şi Gothenburg, 01.12.1999

T/I

Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili cauzate de utilizarea de solvenţi organici în anumite vopsele si lacuri si în produsele de refinisare a vehiculelor si de modificare a Directivei 1999/13/CE, amendată de Directiva 2008/112/CE şi Directiva 2010/79/UEtranspusă total
HG nr. 735/2006 (MO nr. 521/16.06.2006) privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizarii solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor, modificată de HG nr. 372/2010 (MO nr. 278/28.04.2010) şi HG nr. 1197/2011 (MO nr. 867/08.12.2011)

T

 

1 MAPAM – Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

2 MEC – Ministerul Economiei şi Comerţului

3 MAI – Ministerul Administraţiei şi Internelor