Menu 
 
 

Audit

Compartimentul Audit exercita urmatoarele atributii:

 • a) elaboreaza norme metodologice specifice Ministerului Mediului si Padurilor cu avizul Unitatii Centrale de Armonizare a Auditului Public Intern (UCAAPI);
 • b) elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
 • c) elaboreaza programul de asigurare si îmbunatatire a calitatii sub toate aspectele activitatii de audit public intern;
 • d) efectueaza activitati de audit public intern conform planurilor aprobate, la nivelul Ministerului Mediului si Padurilor, la unitatile subordonate, sub autoritate sau în coordonare, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control intern al entitatii publice sunt transparente si conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
 • e) asigura îndrumarea metodologicasi perfectionarea pregatirii profesionale a auditorilor din structurile Ministerului Mediului siPadurilor, conform prevederilor legislatiei în vigoare;
 • f) în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control abilitate în termen de 3 zile;
 • g) elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
 • h) monitorizeaza modul de implementare a misiunilor si recomandarilor prevazute prin rapoartele de audit si raporteaza asupra lor ministrului;
 • i) informeaza Unitatea Centrala pentru Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice despre recomandarile neînsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele neimplementarii acestora, conform cu prevederile OMFP nr. 38/2003 cu completarile si modificarile ulterioare;
 • j) raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit;
 • k) verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului prvind conduita etica în cadrul compartimentelor de audit din entitatile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate si poate initia masurile corective necesare, în cooperare cu conducatorul entitatii publice în cauza;
 • l) asigura controlul ierarhic în privinta respectarii legislatiei, a normelor metodologice si a procedurilor de audit public intern la nivelul structurilor de audit public;
 • m) în realizarea misiunilor de audit public intern, pot fi atrasi si alti specialisti sau alte persoane calificate, din interiorul institutiei sau din afara, conform prevederilor legale;
 • n) în cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni continua misiunea sau pot suspenda misiunea cu acordul ministrului, daca din rezultatele preliminare ale auditarii se estimeaza ca prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informatii insuficiente, etc.);
 • o) avizeaza numirea/destituirea sefilor structurilor de audit/auditori ai unitatilor subordonate, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului si Padurilor.

Detalierea atribuţiilor compartimentului se regăseşte în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare