Menu 
 
 

Calitatea aerului

 

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normativ românesc asigură Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europatranspusă total
Legea nr. 104/2011 (MO nr. 452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător

T

OM nr. 35/2007 (MO nr. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a Planurilor şi Programelor de gestionare a calităţii aerului

T/I

OM nr. 1095/2007 (MO nr. 513/31.07.2007) pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului in vederea facilitarii informarii publicului

I

OM nr. 3299/2012 (MO nr. 698/11.10.2012) pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă

I

Proiect de HG privind aprobarea metodologiei de elaborare a planurilor de calitatea a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului

T

Directiva2004/107/CE privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, modificată de Regulamentul nr. 219/2009 – transpusă total
Legea nr. 104/2011 (MO nr.452/28.06.2011) privind calitatea aerului înconjurător

T

Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburantilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, amendată de Regulamentele (CE) nr. 1882/2003 şi 1337/2008 – transpusă total
HG nr. 568/2001 (MO nr. 595/29.08.2007) privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină – republicat, modificată şi completată de HG nr. 958/2012 (MO nr. 689/5.10.2012) şi HG nr. 1047/2013(MO nr. 802/19.12.2013)

T

OM MMGA nr. 781/2004 (MO nr. 1243/23.12.2004) pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale

T/I

OM MIR1 nr. 337/2001 (MO nr. 10/10.01.2002) pentru aprobarea Normelor cu privire la inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, modificat de OM MEC nr. 122/2005 (MO nr. 324/18.04.2005) şi modificat de OM MEC nr. 728/2013 (MO nr. 271/14.05.2013)
OM MEC1/MTCT2 nr. 716/2005/92/2006  (MO nr. 152/17.02.2006) pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staţie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din operaţiile de încărcare, transport, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

I

Proiectul de HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

T

Directiva 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină– termen de transpunere 01.01.2012
HG nr. 568/2001 (MO nr. 595/29.08.2007) privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina,modificat şi completat de HG nr. 958/2012 (MO nr. 689/5.10.2012) şi HG nr. 1047/2013(MO nr. 802/19.12.2013)

T

OM MEC nr. 468/2005 (MO nr. 812/07 09.2005) privind desemnarea organismelor de inspecţie a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, modificat de OM nr. 612/2005(MO nr. 992/09.11.2005), OM nr. 553/2008(MO nr. 180/10.03.2008), OM nr. 2035/2009(MO nr. 799/24.11.2009)

I

Proiect de HG pentru modificarea HG nr. 958/2012 pentru modificarea şi completarea HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzina

T

Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE, modificată de Directivele 2000/71/CE, 2003/17/CE, 2009/30/CE, 2011/63/UE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total
HG nr. 928/2012 (MO nr. 679/01.10.2012) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, modificată de HG 1308/2012 (MO nr. 895/28.12.2012)

T

OM MEC nr. 2458/2012 (MO nr. 784/21.11.2012) pentru aprobarea formularului de prezentare a informaţiilor privind cantităţile totale de benzină şi motorină introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni de dezvoltare ale României, de către producătorii, importatorii şi distribuitorii finali de benzină şi motorină, cu Rectificarea publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 23/01/2013

I

HG nr. 935/2011 (MO nr. 716/11.10.2011) privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, modificată de HG nr. 918/2012 (MO nr. 655/14.09.2012) şi de HG nr. 1308/2012 (MO nr. 895/28.12.2012)

I

 

Directiva 1999/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf din anumiti combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 93/12/CEE, modificată de Regulamentele (CE) nr. 1882/2003 şi nr. 219/2009, de Directiva 2005/33/CE – transpusă total

Directiva 2009/30/CE de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 1999/32/CE în ceea ce priveşte specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară şi de abrogare a Directivei 93/12/CEE transpusă total

Directiva 2012/33/UE de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din combustibilii marini – termen de transpunere 18.06.2014

HG nr. 470/2007 (MO nr. 365/29.05.2007) privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, modificat de HG nr. 1197/2010 (MO nr. 854/21.12.2010)

T

Directiva 97/68/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanti gazosi si de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinatie rutieră, amendată de Directivele 2001/63/CE, 2002/88/CE, 2004/26/CE, 2006/105/CE, 2010/26/UE şi 2011/88/CE transpusă total

Directiva 2012/46/UE de modificare a Directivei 97/68/CE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanti gazosi si de particule poluante provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile nerutiere –transpusă total

HG nr. 332/2007 (MO nr. 472/13.07.2007) privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, modificat de HG nr. 133/2008 (MO nr. 116/14.02.2008), HG nr. 684/2011 (MO nr. 552/3.08.2011), HG nr. 829/2012 (MO nr. 617/28.08.2012) şi OM nr. 2004/2013 (MO nr. 657/25.10.2013)

T

OM MEF nr. 1590/2007 (MO nr. 719/24.10.2007)privind desemnarea serviciului tehnic ce efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă

I

1 MIR – Ministerul Industriilor şi Resurselor

2 MEC – Ministerul Economiei şi Comerţului

3 MTCT – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului