Menu 
 
 

Legislatie orizontala

Legislaţie cadru în domeniul protecţiei mediului

  • OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), modificată şi completată de OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007), OUG nr. 114/2007 (MO nr. 713/22.10.2007) (aprobată de Legea nr. 70/2013), OUG nr. 164/2008 (MO nr. 808/03.12.2008) (aprobată de Legea nr. 226/2013), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011) şi OUG nr. 58/2012 (MO nr. 706/16.10.2012) (aprobată de Legea nr. 117/2013)
  • HG nr. 48/2013 (MO nr. 103/20.02.2013) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, modificat de HG nr. 428/2013 (MO nr. 458/24.07.2013) şi HG nr. 566/2013 (MO nr. 498/07.08.2013)

 

Directiva/Actul normativ românesc

Actul normativ românesc asigură Transpunerea/Implementarea (T/I)

Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) –transpusă total

HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată şi completată de HG nr. 17/2012 (MO nr. 48/20.01.2012)

T

OM nr. 135/2010 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

T/I

OM nr. 19/2010 (MO nr. 82/8.02.2010) pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

T/I

OM nr. 863/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

I

OM nr. 864/2002 (MO nr. 397/09.06.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontiera şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontiera

I

Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului – transpusă total
HG nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, modificat de HG nr. 1000/2012 (MO nr. 729/29.10.2012)

T

OM nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

I

OM nr. 995/2006 (MO nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

I

Proiect de HG privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

T

Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie, modificată de Directiva 2011/92/UE – transpusă total
HG nr. 564/2006 (MO nr. 406/10.05.2006) privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul

T

OM nr. 1325/2000 (MO nr. 580/20.11.2000) privind participarea publicului, prin reprezentanţii săi, la pregătirea planurilor, programelor, politicilor şi legislaţiei privind mediul

I

OM nr. 1385/2006 (MO nr. 66/29.01.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean

I

OM nr 1387/2006 (MO nr. 91/5.02.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

I

OM nr. 35/2007 (MO nr. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului

I

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu si de abrogare a Directivei 90/313/CEE –transpusă total
HG nr. 878/2005 (MO nr. 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificat şi completat de OUG nr. 70/2009 (MO nr. 444/29.06.2009) pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, aprobată prin Legea nr. 8/2010 (MO nr. 22/12.01.2010)

T

Directiva 2004/35/CE privind răspunderea faţă de mediul înconjurator în legătură cu prevenirea şi remedierea prejudiciului adus mediului, modificată de Directivele 2006/21/CE, 2009/31/CE şi 2013/30/UE – transpusă total
OUG nr. 68/2007 (MO nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008 (MO nr. 170/05.03.2008), modificată prin OUG nr. 15/2009 (MO nr. 149/10.03.2009) aprobată prin Lege nr. 308/2009 (MO nr. 680/09.10.2009), completat de OUG nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011), modificată de Legea nr. 249/2013 (MO nr. 456/24.07.2013)

T

Directiva 2007/2/CE de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire) - transpunere totală
OG nr. 4/2010 (MO nr. 66/29.01.2010) privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2010 (MO nr. 695/18.10.2010), modificat deOUG nr. 16/2012 (MO nr. 314/10.05.2012) aprobată prin Legea nr. 132/2012 (MO nr. 498/19.07.2012) şi OG nr. 32/2013 (MO nr. 553/30.08.2013)

T

HG nr. 493/2010 (MO nr. 397/15.06.2010) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, modificat de HG 100/2012 (MO nr. 145/05.03.2012)

I

Proiect de HG pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la HG nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

I

Proiect de Lege pentru aprobarea OG nr. 32/2013

T

Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal - transpunere totală

Legea nr. 101/2011 (MO nr. 449/28.06.2011) pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului

T

Legea nr. 15/1968 (MO nr. 65/16.04.1997) – Codulul penal al României, republicat

T

Legea nr. 278/2006 (MO nr. 601/12.07.2006) pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi

T

OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06. 2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

T

Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011) pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

T

OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului

T

Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/6.07.2006) pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 prinvind protectia mediului

T

Legea nr. 111/1996 (MO nr. 552/27.06.2006) privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată

T

Lege Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/8.10.1996)

T

Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

T

Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

T

Lege nr. 86/2006 (MO nr. 350/19.04.2006) privind Codul vamal al României

T

Proiect de OUG pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

T