Menu 
 
 

Propuneri Legislative la Nivel European

Acquis-ul UE privind schimbările climatice şi mediul cuprinde directive, regulamente şi decizii, care constituie legislaţia orizontală şi sectorială în domeniu. Legislaţia orizontală cuprinde acele reglementari ce au în vedere transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi implicării societăţii civile. Spre deosebire de aceasta, legislaţia sectorială se referă la sectoarele care fac obiectul politicii de mediu (schimbări climatice, calitatea aerului, gestiunea deşeurilor, protecţia naturii, controlul poluării industriale, substanţe chimice, organisme modificate genetic, zgomot).

Aceste acte normative sunt elaborate de Comisia Europeană prin Direcţiile Generale specifice şi adoptate prin procedură legislativă ordinară sau prin acte delegate (a se vedea secţiunea ”Materiale informale”).

 

În prezent se află în procedură legislativă ordinară următoarele proiecte de acte normative din domeniul schimbărilor climatice şi protecţiei mediului:

1. Comunicarea privind noul cadru de politici în domeniul energiei şi schimbărilor climatice în perspectiva anului 2030

2. Propunerea Directivă de modificare a Directivei 2003/87 privind stabilirea unei scheme UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în vederea implementării până în anul 2020 a unui acord global pentru aplicarea unei măsuri globale bazate pe piaţă pentru emisiile internaţionale din aviaţie, COM(2013)722

3. Propunere de Decizie privind adoptarea modificării de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din aceasta, COM(2013)768

4. Propunere de Regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 în ceea ce priveşte punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, COM(2013)769

5. Propunere de Regulament privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de CO2 din sectorul transport maritim şi care modifică Regulamentul (UE) nr. 525/2013, COM(2013)480

6. Propunere de Directivă de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, COM(2012)595

7. Propunere de Regulament privind gazele fluorurate cu efect de seră, COM(2012)643

8. Pachetul de măsuri legislative şi nelegislative privind calitatea aerului în Europa

9. Propunere de Directivă de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, COM(2012)628

10. Propunere de Regulament privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune, COM(2012)576

11. Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea şi gestionarea introducerii şi răspândirii speciilor alogene invazive, COM (2013) 620

12. Propunere de Regulament de modificare a Regulamentului privind transferul deşeurilor, COM (2013) 516

13. Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje în vederea reducerii consumului de pungi de transport din plastic subţiri, COM (2013) 761

14. Propunere de directivă de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim şi managementul integrat al zonelor costiere, COM (2013) 133

15. Propunere de Regulament de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor, COM (2010) 375

16. Propunere de Directivă privind cadrul de protecţie a solului si care amendează Directiva 2004/35/CE, COM (2006) 232

 

* Toate documentele referitoare la propunerile de acte normative menţionate anterior reprezintă propunerile Comisiei. Propunerile de acte normative sunt însoţite de studiile de impact sau rezumatul studiilor de impact realizate de Comisie pentru aceste propuneri.