Menu 
 
 

Registru

Registrul
Registrul Unic este o bază de date electronică, standardizată şi securizată, ce înregistrează şi urmăreşte operaţiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (EUA-uri) şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto (AAU-ri, ERU-uri, CER-uri, RMU-uri, AEA-uri).

Context Legal
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de ”administrator național al conturilor din registrul unic”, se desemnează ca operator al datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Legislație Internațională

REGULAMENTUL (UE) nr. 1193/2011 de creare a registrului Uniunii pentru perioada de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 și perioadele de comercializare ulterioare ale schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2216/2004 și (UE) nr. 920/2010 ale Comisiei

REGULAMENTUL (UE) nr. 389/2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei

Legislație Națională

Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare

Atribuţii
Atribuţiile principale îndeplinite de administratorul național al conturilor din registrul unic sunt:
• asigurarea suportului logistic şi administrativ pentru funcţionarea registrului;
• operararea în registru astfel încât să se asigure evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, transferate, achiziţionate, anulate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.780/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a operaţiunilor cu unităţi de reduceri de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto;
• gestionarea datele şi informaţiilor cuprinse în tabelul care conţine lista instalaţiilor din Planul Naţional de Alocare;
• realizarea operaţiunilor de deschidere, întreţinere, blocare, deblocare a conturilor în registrul naţional;
• asigurarea accesului la registru a titularilor de conturi, împuterniciţilor acestora, a verificatorilor precum şi a publicului cu respectarea prevederilor Deciziei 13/CMP.1şi a prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr.2216/2004 modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr.916/2007;
• blocarea conturilor operatorilor care nu restituie până la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră corespunzător cantităţii totale de emisii de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, verificată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Lista Verificatorilor Acreditați de RENAR

ORGANISME VERIFICARE ACREDITATE 2014

Lista Domenii Acreditare TQ

Lista Domenii Acreditare STUDECO

Lista Domenii Acreditare CEPROCIM

Lista Domenii Acreditare COV INSPECT

Lista Domenii Acreditare Aeroq

Lista Domenii Acreditare SRAC CERT

Lista Domenii Acreditare LLOYD S REGISTER

Lista emisiilor verificate aferente anului 2013

Date de contact:
Alexandra ULMEANU, Administrator Național
Tel.: (021). 408.95.50
Fax.: (021). 408.95.50
e-mail: alexandra.ulmeanu@mmediu.ro

Catălin DULGHERU, Administrator Național Supleant
Tel.: (021). 408.95.50
Fax.: (021). 408.95.50
e-mail: catalin.dulgheru@mmediu.ro

Izabela FRANGA, Consilier
Tel.: (021). 408.95.50
Fax.: (021). 408.95.50
e-mail: izabela.franga@mmediu.ro

Adriana CRISTEA, Consilier
Tel.: (021). 408.95.50
Fax.: (021). 408.95.50
e-mail: adriana.cristea@mmediu.ro