Menu 
 
 

Despre noi

Aerul și apa sunt elemente esențiale ale vieții noastre, de aceea impun o atenție deosebită din partea societății și o grijă sporită din partea instituțiilor abilitate. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice are, printre altele, misiunea de a supraveghea permanent starea mediului înconjurător, de a acționa, prin intermediul structurilor aflate în subordine și, în conformitate cu legislația națională și normele internaționale, pentru prevenirea dezastrelor.

Prin natura atribuțiilor ce-i revin și prin proiectele pe care le derulează, MMSC contribuie la asigurarea unor condiții optime de viață pentru cetățeni, informându-i, în același timp, cu privire la ce înseamnă schimbările climatice și care este impactul acestora asupra economiei și a societății, cum trebuie getionate deșeurile, ce trebuie făcut pentru conservarea biodiversității și care este importanța dezvoltării durabile.

MMSC controlează poluarea industrială, calitatea aerului înconjurător, monitorizează nivelul zgomotului ambiant, starea solului și a subsolului, verifică siturile contaminate, evaluează riscul de inundații, observă permanent întregul sistem hidrologic al țării, asigurând, totodată, un management durabil al pădurilor si protejând fondul cinegetic și piscicultura.

MMSC se ocupă, în egală măsură, de refacerea infrastructurii costiere a litoralului românesc, de redimensionarea ecologică și economică a Deltei Dunării. Răspunde de ameliorarea calitații factorilor de mediu din zonele urbane și rurale, de amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, în scopul reabilitării surselor de apă existente și a realizării de noi surse de apă pentru populația din zonele deficitare.

La fel de importante sunt, în cadrul MMSC, punerea în aplicare și gestiunea programelor/proiectelor de investiții publice, finanțate din fonduri europene, de la bugetul de stat, din credite externe și din alte surse legal constituite, în conformitate cu strategia de dezvoltare și a politicii Guvernului României în aceste domenii.

Prin Programul Operațional Sectorial Mediu, se acordă finanțare pentru diferite proiecte, precum extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, construirea și modernizarea stațiilor pentru tratarea apei și epurarea apei uzate; realizarea de depozite ecologice de sortare, tratare și reciclare a deșeurilor; reducerea efectelor negative ale zonelor poluate istoric asupra mediului inconjurător și protecția zonelor naturale.

Dintre provocările mileniului trei, schimbările climatice ocupă, la nivel global, un loc aparte în agenda factorilor de răspundere, constrânși de diferite acorduri internaționale să găseasca soluții și rezolvări la problemele generate de încălzirea globală, astfel încât, prin programe și măsuri inteligente, să se asigure o dezvoltare durabilă a Pamântului. Numai astfel generațiile viitoare vor putea beneficia de un ecosistem cât mai sănătos, cât mai puțin poluat.

MMSC reprezintă principalul instrument de transpunere în practică a tuturor acestor deziderate. Cu alte cuvinte, rolul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice este acela de a se asigura că viitorul nostru este în siguranță.